15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

15.08.2022, 10:05 - Маданият

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

15.08.2022, 09:35 - Спорт

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди.

15.08.2022, 09:05 - Тарых

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

14.08.2022, 16:06 - Жамауат

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

14.08.2022, 12:11 - Жамауат

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
12.04.2019 - 08:14 | 👁 54

Подробности...

«Тилигиз, ариу табийгъатыгъыз, огъурлу адамларыгъыз жюрегиме киргендиле»

Журналист жолла кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аланы кёплери эсингде къаладыла. Ма Гройым Кларк бла тюбешиуюм да кёп  жыл мындан алгъа болгъан эсе да, эсимден кетмейди. Ол Англияда Оксфордну...

Жамауат
12.04.2019 - 08:14 | 👁 15

Подробности...

Акъылларын, эслерин, оюмлулукъларын айнытыргъа кёлленип

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле, окъутууну  качестволу этиуге бурулгъандан сора да, сабийлеге къошакъ билим бериу, аны алыргъа хар жашны, къызны да къолундан келирча этиу бла къысха...

Жамауат
12.04.2019 - 08:12 | 👁 10

Подробности...

Аламны тинтиу адам улугъа къаллай хайыр келтиреди?

1969 жылда америкалы астронавтла Айгъа чыкъгъанларындан сора 21 ёмюрде аламгъа туристле хар кюн учарыкъларына,   ол угъай, Кюн системаны башха планеталарына  жетериклерине  ийнаннгандыла. Алай,...

Жамауат
12.04.2019 - 08:11 | 👁 31

Подробности...

Балдыражюз – къыш бла жаз эришген кезиу

"Къайда да бол, балдыражюзде юйде бол" - деп, бош айтмайдыла таулула. Ол кезиуде кюнню халы терк-терк тюрленеди.  Бирде эрттенликден окъуна бузула тебирейди, тёгерекни туман басады, тийрени сууукъ...

Жамауат
10.04.2019 - 15:12 | 👁 27

Подробности...

Хар кимге да хатер этиу – жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини...

Жамауат
10.04.2019 - 10:00 | 👁 30

Подробности...

Магъадандан бай жерни ачханланы санында эдиле

Тырныауузда вольфрам-молибден комбинатны иши къайнагъан кезиуледе, аны геология  экспедициясында эмда цехледе къуралгъан службаларында кёпле уруннгандыла – специалистледен башлап къара ишчилеге...

Жамауат
10.04.2019 - 09:55 | 👁 17

Подробности...

Багъалары-учуз, жарагъанлары-уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны...

Жамауат
10.04.2019 - 09:50 | 👁 6

Подробности...

Жашауну айланч жоллары

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа...

Жамауат
10.04.2019 - 09:35 | 👁 19

Подробности...

«Бюгюннгю къараучуну излемлери бизни башха ызлагъа чакъырадыла»

Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан преподаватели Чомаланы Иринаны хунерин кёпле биледиле эмда  жаратадыла. Аны тюрлю-тюрлю техника бла этилген чыгъармалары...

Жамауат
10.04.2019 - 09:30 | 👁 6

Подробности...

«Америкада кёрген жангы технологияланы кесими ишимде хайырланыргъа сюеме»

Кёнделен элни  биринчи номерли орта школуну биологиядан устазы, «Университет билимлери болгъан тиширыуланы федерациясы» халкъла аралы жамауат организацияны келечиси Чочайланы Фатима,  «...

Жамауат
10.04.2019 - 09:05 | 👁 28

Подробности...

«Учарыгъым бек келеди, жюрегим кёкге тартады, аны ёмюрден ахыргъа сюйгенлей къалдым»

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны...

Жамауат
05.04.2019 - 08:19 | 👁 43

Подробности...

Ана тилни ачыкъ дерслери

Алгъаракъда Огъары Жемталаны орта школуну мекямында «Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» республикалы эришиулеге къатышыр ючюн жумуш бардырылгъанды. Анга устазла, школчула къатышхандыла.
...

Жамауат
05.04.2019 - 08:16 | 👁 12

Подробности...

«Фахмулу сабийни айнытхан къыйын ишди»

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай жашырынлыкъда турадыла. Кёбюсюнде не ата-анала неда устазла алларында аллай сабийле болгъанларын сезмейдиле. Керти да, ол къауум школда орталыкъ...

Жамауат
03.04.2019 - 10:00 | 👁 20

Подробности...

Чачлары - акъ, жюреклери уа - жаш

Бу кюнледе Нальчикде кюмюш волонтёрланы биринчи республикалы форумлары болгъанды.

Жамауат
03.04.2019 - 09:45 | 👁 22

Подробности...

Тюз да эркинлик берилгенлей…

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп адамыбыз шахарладан,уллу элледен окъуна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора ол орналгъан жерлеринден комендант эркин этмей чыгъаргъа  онглары болмагъаны ючюн, таулула ал...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
04.08.2021 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

«Бусагъатда аш оруннга бакъгъан багъа болмагъан дарманла сатыладыла, ол да магъаналыды»

Бусагъатда аш орунлары ауругъанла бек кёпдюле. Аны сылтауларын билир ючюн, Нальчикни ючюнчю номерли поликлиникасыны гастроэнтерологу Рахайланы Аслижан бла тюбешгенбиз.

 
Спорт
03.08.2021 - 14:00 | 👁 6

Подробности...

Къутхарыучула асламлы спортну айнытыр жанлыдыла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда  Баш управлениясыны «ЦУКС»  командасы республиканы футболдан любитель лигасына къатышады.

Маданият
03.08.2021 - 08:20 | 👁 21

Подробности...

Жаныча сюйген халкъыны къыйын къадары кёп ишлерини мурдору болгъанды

РФ-ни, КъМАССР-ни  да сыйлы художниги, Къабарты-Малкъарны Къырал саугъасыны лауреаты Кърымшаухалланы Басханукъну жашы Хамзатны ишлери къарачай-малкъар халкъны уллу къыйматларыдыла. ...

Маданият
02.08.2021 - 10:20 | 👁 32

Подробности...

Жамауатны къайгъылары, къууанчлары, муратлары алдыргъандыла аны къолуна къаламны

Жазыучу, адабиятчы, КъМР-ни Къырал саугъасыны иеси, КъМР-ни илмуларыны сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы доктору, профессор Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун 1939 жылда  23 ноябрьде Элбрус...

Право
02.08.2021 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Къырал саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа себеплик этеди

Къыралда сакъатлагъа реабилитациягъа керекли оборудование, бир-бир социал мадарла да сакъат эсепге тургъан жерде  бла бирге ол шёндю жашагъан жерде да берилликдиле. Ол жаны бла федерал...

Спорт
31.07.2021 - 08:20 | 👁 13

Подробности...

Олимпиадалы чемпион – Тюркню къарачайлы гёжефи

Шёндю спортну сюйгенлени байрамы – Олимпиада оюнла – барадыла.  Токиогъа дунияны хар жеринден да спортчула жыйылып, къарыуларын сынайдыла, майдалланы юлешедиле. Аланы арасында уа бизни...

Маданият
30.07.2021 - 20:10 | 👁 9

Подробности...

«Тепсеу - мени жашаууму жарыкъ эмда къууанчлы этген искусстводу»

Къыз онбиринчи классха ётгенинден сора маэстро Лейляны, аны тенг къызларын да «Балкарияда» тепсерге чакъырады. «Манга энчи тепсеулени –сольный номерлени - ышанырла деп эсимде да...

Саулукъ
30.07.2021 - 17:17 | 👁 9

Подробности...

Инфарктны юсюнден не зат билирге керекди

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Аны юсюнден билирге керекли шартланы бизге кардиолог Боташланы Хызыр эсибизге салады.

 
Маданият
30.07.2021 - 16:50 | 👁 11

Подробности...

ЖОЛОУЧУЛА

Эссе

– Я Аллах, балама жол бер! Хызир-Илияс биргесине болсунла! – дейме.

Ёмюрлюк жолоучу, кёкде, жерде, сууда да бизни...

Жангылыкъла
30.07.2021 - 16:42 | 👁 10

Подробности...

Мирзеуню таплыгъына кёз-къулакъ бола

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле. 

Жангылыкъла
30.07.2021 - 16:40 | 👁 10

Подробности...

Урлукъгъа жараулу нартюхню ёсдюрюуге къарайдыла

«Россельхозара» къырал учрежденияны Прохладна районда бёлюмюню специалистлери нартюхню гибрид тюрлюлери сегиз жюз гектардан аслам жерде ёсдюрюлген жерни тинтип чыкъгъандыла кёп болмай....

Жангылыкъла
30.07.2021 - 16:38 | 👁 8

Подробности...

Заранлы къурт-къумурсхала жайылмазча

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе фитосанитария болумгъа контроль этгенлей турадыла....

Право
29.07.2021 - 16:06 | 👁 5

Подробности...

Саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа – къырал себеплик

Къыралда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы, сакъатланы социал эркинликлерин къоруулау жаны бла къаллай законла кючлерине киргендиле? Аны юсюнден материалда окъугъуз....

Маданият
29.07.2021 - 16:03 | 👁 21

Подробности...

Мени ёхтемим – сюйген журтум

Ата журтну, юйню, тыпыр ташны темасы литературада, ол санда малкъар адабиятда да не заманда да сыйлы, энчи жерни алгъанды.   Бусагъатда уа аны юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ...

Жангылыкъла
29.07.2021 - 16:01 | 👁 6

Подробности...

Тынгылы ремонтха къаллай ишле киредиле?

Аны юсюнден КъМР-ни Тарифле, эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде быллай ангылатыу жибергендиле: «Республиканы 2013 жылда 22 июльдан 62-РЗ номерли «Къабарты-Малкъар...

Страницы