Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки кесекден къуралады: терек къоранчланы азайтыу эмда ала къуругъан жерледе жангыларын орнатыу. Бу иш агъачлада ачыкъ жерледе бардырылады.

Жаз башында аланы сюрюп неда башха абери бла жарашдырып, терекле тамырланырча этедиле. Асламысында биринчи амалны хайырланыучудула. Алайда ёсерик агъач тынгылы болурча, жерине иги къараргъа, хазырларгъа керекди. Топурагъы иги жерде зыгытла терк тамырланадыла, артда иги ёсюм аладыла, жел урса да чыдайдыла. Сёзсюз, алайлада кюн жарыгъы жетерча, суудан да азлыкъ болмазча керекди. Дагъыда заранлы хансла неда аллай къурт-къумурсхала жайылмазча. Ол да жер нечик иги сюрюлгенине кёре болургъа боллукъду.

Агъачлада терек салырдан алгъа жерни жаланда бир кере хазырлайдыла, аны себепли бу ишни заманында эмда жик-жиги бла этерге керекди. Ол тапсыз болса, терекле тамырланмай къалыргъа боллукъдула неда артда къыйын ёсерикдиле.

Къабарты-Малкъарны быйылгъы Агъач планына тийишлиликде быллай ишле 115 гектарда бардырыллыкъдыла. Аны аслам кесегин озгъан айда тамам этгендиле, онжети гектарда уа ноябрьде къармашырыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: