Жер участканы законну бузмай хайырланырча

Жер участканы эркинлик бла хайырланыу – жерде ишлеуню низамын тохташдырыуну баш жорукъларындан бириди, аны талай тюрлюсю барды. Аланы биринден башхасына къалай ётерге боллугъуну, аны юсюнден Тепдирилмеген хазнаны бир къырал реестрине (ЕГРН) кийирирге нек кереклисин республиканы Кадастр палатасында ангылатхандыла.

Шахар къурулуш кодексге тийишлиликде эркинлик бла хайырланыуну юч тюрлюсю барды: баш, условный экринликли эм къошакъ. Баш эм къошакъ тюрлюледен къайсы кереклисин инсан кеси сайлаяллыкъды. Условныйны тюрлендирир ючюн а, жамауат сюзюуледен бардырылып, жер-жерли самоуправление органладан эркинликни алыргъа керекди. Муниципалитетледе ала башха-башха болургъа боллукъдула. Сёз ючюн, бир жерде поликлиника, сабий садла, спорт майданла дегенча социал магъаналы объектлени ишлерге жарайды, сатыу-алыу арала уа – угъай. Алайда тюкен болур ючюн, жамауат тынгылаула къураргъа, къурулушну битеу эсгертиулени толтургъандан сора башларгъа къоярыкъдыла, дейди палатаны документлени тинтиу эм эсеплеуню бардырыу жаны бла бёлюмюню башчысы Руслан Даов.

Къошакъ эркинлик бла жангызда баш неда условный тюрлюле бла бирге хайырланыргъа боллукъду, ансыз ол административ бузукълукъгъа саналады. Кадастр палатаны экспертлери жер участканы башда сагъынылгъан мурат бла хайырланыуну юсюнден данныйлени ЕГРН-нге борчлу халда кийирирге чакъырадыла. Ол къурулушну башларгъа документлени алгъанда чурумланы азайтыргъа эм жерни хайырланыуда административ бузукълукъ этмезге болушурукъду.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: