Низамлыгъы, тирилиги бла да айырмалы

Къалабекланы Магомедни жашы Алим сабийлигинден да аскерчиликни сайларыгъын билип, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну «Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школ» орта билим берген махкемеде окъугъанды. Ызы бла Къабарты-Малкъар автомобиль-жол колледжни къызыл дипломгъа бошап, техник усталыкъны алгъанды. Аны бла бирге жаш эркин тутушуу, бокс бла да тири кюрешгенди, музыка школда къыл къобузда согъаргъа да юйреннгенди.

Окъуй тургъан жылларында да аскерге барыргъа муратын артха салмагъанлай, повесткала келгинчи окъуна военкоматха кеси ыразылыгъы бла келип, хапар билип тургъанды. Алай бла 2021 жылда Невинномысск шахарда Темир-жол аскерледе къуллукъ этерге тюшгенди. Эки айдан тири, ётгюр, аскер низамгъа юйреннген жашха ефрейторлукъ этерге буюргъандыла. Ол нёгерлерин жыйып, къайсы жумушну да тынгылы эм терк толтургъаны ючюн аны кёп тюрлю аскер грамотала бла да саугъалагъандыла. 

Алимни юсюнден тынгылыракъ билир мурат бла ол окъугъан колледжни таматасы Мартин Абреговха сёлешгенибизде, ол бек къууаннганды эмда аланы махкемеде быллай жашла окъуп чыкъгъаны бла ёхтемленнгенин букъдурмагъанды. «Алим бюгюн окъуна колледжге къайтып, жаш тёлюню кеси юлгюмде юйретиу жаны бла ишлерге сюеме десе, ол жаны бла амал этерге хазырбыз»,-дегенди ол. Мартин Ахъедовични бу сёзлери жашны низамлылыгъын, адеплилигин, къайда да этген ишине толусунлай бериле билгенин туура кёргюзтюп турадыла десек, жангыллыкъ болмазбыз. 

Махтау сёзлени ол къуллукъ этген аскер частьны таматалары да айтханлай тургъандыла. Ала жашны ёсдюрген ата-анагъа жиберген махтау къагъытларында уа былай жазылыпды: «Аскер частьны командованиясы жашыгъызны тюз ызда юйретгенигиз ючюн ыразылыгъын билдиреди, ол аскер къуллугъун бардыргъан кезиуде кесин жаланда иги жаны бла кёргюзтгенди. Ол адеп-къылыкъны билген, башламчылыкъ оюмлары болгъан, тенглерин ызындан тизген, аскер буйрукъланы тийишли толтургъан, аскер частьны жамауат жашаууна да тири къошулгъан низамлы аскерчиди. Аны ючюн биз аны юлгюге салгъанлай турабыз, аскер айырмалылыкъны белгилери эмда сыйлы къагъытла бла да саугъалагъанбыз. Частьны командованиясыны атындан быллай жашны ёсдюргенигиз ючюн ыразылыгъыбызны билдиребиз. Сизни аны бла ёхтемленирге толу эркинлигигиз барды!»

Былайда дагъыда бир шартны сагъыныргъа дурус кёргенбиз. Жашырын тюйюлдю, шёндюгюлю къаугъала кёплени жюреклерин жарсытхандыла, бютюнда ата-аналаны. Алимге да бир жол анасы экинчи окъуугъа кирип, аскер борчунгу толтурургъа андан сора атланырмы эдинг дегенинде, ол унамагъанды. «Анам, кёремисе бизни Нальчикни ырахат ингирлерин, сабийлени, аланы аналарын, акъсакъал къартларыбызны, тауларыбызны?! Мен болайым, башхасы болсун, ол къыйматларыбызны, ол тынчлыгъыбызны сакъламасакъ, артда биз кимле боллукъбуз!» Ол ушакъдан сора юйюрде бу соруугъа экинчи къайтмагъандыла. «Киши хакъын татма, Ата журтунгу сатма» деген буруннгу нарт сёз жаш тёлюбюзню акъылына сингип, ала ол жорукъ бла бара эселе, бизге, таматалагъа, ата-аналагъа, жаланда ёхтемленирге тийишли болур. 

Алим аскер борчун толтургъандан сора, контракт жазып, къуллугъун андан ары бардырады. 2023 жылда ол аскер частыны къауумунда Донецк эм Луганск халкъ республикаланы тийрелеринде энчи аскер операциягъа къатышып, жаныча кёрген Ата журтун, къыралыбызны жалынчакъсызлыгъын, аны сейирлерин къоруулаугъа кесини юлюшюн къошханды. 

Бюгюнлюкде Къалабекланы Алим Невинномысскде аскер къуллугъун бардырады. Таулу жаш, аскер борчундан сора да, Россейни кёп шахарларында болуп, аскерге жангы чакъырылгъанла бла иш бардырады. Жангы жылны ал кюнлеринде уа анга прапорщик чын да берилгенди. Келир окъуу жылда ол Темир жолланы эм аскер байламлыкъланы армияны генералы А.В. Хрулёв атлы аскер академиясына кирирге хазырлана турады.

Жашны кеси бла телефон бла сёлешгенибизде уа, ол эм алгъа уллу ыразылыгъын, чексиз тансыкълыгъын да жуукъ адамларына билдирирге излегенди. Ишини юсюнден а кёп айтмагъанды, жаланда: «Россейге, деменгили Ата журтума, къолумдан келгенича керти къуллукъ этерге итинеме!»-дегенди. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: