Къоркъуу тюшгенде, алгъа чыкъгъанды

2005 жылда 13 октябрьде Хамзат, хар замандача, къол-бет жуууп, эшикге чыгъып, юйлерини аллында сыртны башындан Нальчик черекге къарап сюеледи. Жылны бу кезиуюнде  черекни жагъасында ёсген юлкюле, терекле да  тюрсюнлю, ариу бет аладыла. Алагъа  сырт башындан келип тийген кюн а бютюнда ариу этеди. Хамзат  алай чыгъып, сюелирге , зарядка бла санларын  тирилтирге, кеси ишлеген турникде  тагъылыргъа  бек  сюйюучю эди…

  Бир  кесекден алайда къолларында да сауутлары бла милицияны  къуллукъчулары кёрюнедиле. Хамзат, жол-патруль  службада къуллукъ этгени себепли, нёгерлерин таныйды. Къатларына барып, нек айланнганларын сорады. Юйге къайтып, хылыф кийинип башлайды.

 Анасы Мариям, атасы Марат да «Ишчи заманынг ингирликде башлана ушайды да, нек бараса, керек болсанг, чакъырыр эдиле», - деп къаты болгъанларында: «Угъай, мени  тенглерим кёргендиле, артда аланы кёзлерине къалай къарарыкъма, къоркъакъ деп нек айтдырама кесиме», - деп, телефонну къолуна алды. Анасы, атасы да алай къайгъы эте тургъанлай, жаш, таматасына сёлешип: «Мени тревога бла нек чакъырмайсыз?», - деди. «Керек болсанг, чакъырырбыз, шёндю уа юйюнгде тур»,-деген сёзлени анасы да эшитди. Болсада: «Мени тенглерим къан тёге , жанларына  къоркъуу  тюшюп  тургъанда, юйде къалай тынчаяйым»,- деп, формасын кийип,  кетип  къалды. Тюзюнлей  къайынларына барып, юйге да кирмей,къабакъ эшикни аллындан арбазда  арбачыкъда жукълап тургъан жашчыгъын  тансыкълап, ийнакълап айырылады…

Долинскеде, экинчи номерли шахар больницаны къатында, жол-патруль постха жетип, халны билгенден сора алайда сюелген нёгерлеринден бирине: «Машинангы бер, мен сауутла алып къайтайым», - деди. Алайлай от ачылады, шофёр мычый тургъунчу, Хамзат жаяу  атланады. Элли  метр да  озгъан болмаз эди, жюк ташыгъан машина аны бла тенгши болуп тохтады. Ол кезиуде алтаулан, алайда юйледен биринден чыгъып, кабинагъа минип, ушкокну шофёрну быгъынына тиреп: «Биз айтхан жерге терк жет», - деп буйрукъ бердиле. Башха ючюсю уа, Хамзатны машинаны башына атып, экиси эки жанындан тутуп, бири да керохну  мангылайына тиреп, тюп Хасаниягъа дери келдиле. Бандитле Хамзатны таныгъан эдиле, ол милицияда къуллукъ этгенин биле кёре эдим ала. Баям, ол да аланы таныгъанды. Ала алайда, аны ёлтюрюп, агъач таба ташайып кетедиле.

Хамзат Моллаланы Маратны бла Мариямны экинчи сабийлери эди. Битеу да ала жетеулен болгъандыла.  Мектепден сора ол, Долинскеде коммунальный – къурулуш техникумгъа кирип, аны бошап, аскерде къуллукъ этерге кетеди. Анда уа республиканы чеклерин къоруулагъанды. Атын махтау бла айтдыргъанды.

  Аскерден къайтханлай, милициягъа киргенди. КъМР-ни МВД-сыны жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекциясында беш жылны ичинде ол осал иш этип неда бир былхымсыз сёз айтып киши эшитмегенди.  Элде аны таныгъан, билген уллу, гитче да атын жаланда ахшы сёзле бла сагъыннгандыла, ол адамланы эслеринде этген иги ишлери бла къалгъанды. Къоншуда, тийреде да кёплеге юлгю эди.

   - Кесини сабийин махтагъан айыпды, алай Хамзат, башхалагъа  ушамагъан, сейирлик эди-дейди анасы Мариям. – Ёлюрден бир эки ай алгъа ол Къара тенгизге барып солуйду. Андан а, хар кюн сайын сёлешип, келигиз да, солучугъуз, мында къалай игиди, дей эди. Биз бармагъандан сора уллу эгечин, аны сабийлерин да чакъыртхан эди ары. Анда солугъан кезиуюнде да тирге барып, илишан атханлай тургъанды. Бек уста мараучу болгъаны себепли анда болгъан илляуланы  къытып чыгъыучу эди.

Ол бек халал эди.  Ишге тебиресе, андан келсе да, анасын уппа этмей къоймаз эди. Бир жол Минги тауну тийресине тенглери бла солургъа баргъанда, канат жол бла Чегетге чыгъып, ол тийреде айлана, къаяны тюбюнде гюлле кёреди. Жаш анасы гюллени бек сюйгенин биле эди. Тенглерине: «Сиз былай туругъуз, мен бусагъат келейим»,- деп, жашаууна къоркъуулу  жер бла, къаядан энишге тюшюп, гюллени  кёкюрегине къысып къайтхан эди.  Ол Хамзатны анасына ахыр саугъасы болгъанды.

РФ-ни Президентини буйругъу бла Моллаланы Хамзатха Жигитликни ордени берилген эди. Аны уллу  сураты уа ол кеси окъугъан 16-чы  номерли  мектепде  жигитликни юлгюсю болуп тагъылыпды. КъМР-де МВД-ны ГИБДД-сыны арбазында мемориалда уа аты алтын харфла бла жазылыпды. 2005 жылны  30-чу июлунда Хамзатха жыйырма беш жыл толгъан эди.  Жарсыугъа, аманлыкъчыла аны жашауун  ариу чагъа тургъан кезиуде  юзгендиле.  Юйюне, юйюрюне да уллу бушуу салгъандыла… Аны тенглери ишлеп келтирген сураты бюгюнлюкде Моллаланы юйлеринде бек сыйлы  жерде турады.

Хамзатны  ол заманда къагъанакълай  ёксюз къалгъан жашчыгъы Жамболат, атасы келлик сунуп, аны  кёзюнден сакълагъан кёзюлдюреуюклерин бюгюн-бюгече да кишиге  бермей  асырайды. Ол мектепге биринчи кюн баргъанында, аны бошап чыкъгъанында да жашчыгъыны къууанчлы кюнлеринде  атасы жанында болмады… 

 Сёзсюз, мурдарла аманлыкъларына жолукъмай къалмагъандыла. КъМР-де Ич ишлени  министерствосуну ГИБДД-сыны  инспектору, кичи  лейтенант Моллаланы Маратны жашы Хамзат а аны таныгъан хар кимни да эсинде къоркъа билмеген, къыйынлыкъдан артха турмагъан огъурлу адамча сакъланыр. Аллайладыла жашауну тутуругъу да.

Холаланы Марзият.
Поделиться: