Экспортну айнытыугъа салыннган къыйын туура этилгенди

Россейни Экспорт арасы къыралда бардырылгъан «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген миллет проектни быйыл ал он айны ичинде эсеплерин чыгъаргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Алагъа кёре Регион экспорт стандарт-2.0 деген кёрюмдюню кийириу жаны бла рейтингни да туура этгендиле. Анда ал жерге Омск область, Алтай край, Владимир, Рязань, Новгород эмда Волгоград областьла чыкъгъандыла. Къабарты-Малкъар Республика бу тизмеде онекинчи жерни алады, СКФО-да уа - биринчиди.

Сагъынылгъан Стандартны быйылгъа кёрюмдюлерин сингдириуню юсюнден айтханда уа, бизни республика, Марий Эл, Севастополь, Краснодар край, Башкъортостан эмда Тюмень область бла бирге алчы болгъанды.

«Бу кёрюмдюлени болдурурча регионла экспортха себеплик этиу жаны бла къадар къыйын салгъандыла, - дегенди Россейни экспорт арасыны башчысы Вероника Никишина. – Стандартны хар инструментинде регионда экспортну айнытыргъа эмда ол иш бла кюрешген компанияланы онгдурургъа бёлюннген мадарла бардыла. Талай регион борчларын болжалындан алгъа тамам этгендиле – экспортну айнытыу жаны бла алчыла ма аладыла. Бирси регионлагъа уа тирирек болургъа керекди. Биз да алагъа болушабыз, башхаланы ахшы сынамлары бла шагъырейлендиребиз, окъутабыз, консультацияла беребиз».

Бу рейтинг регионла экспортха себеплик этиу жаны бла къалай къармашханларын ачыкълайды, жер-жерледе аны бла байламлы къаллай инфраструктура эмда онгла болгъанын да кёргюзтеди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: