Сабийлеге фахмуларын ачыкъларгъа болуша

Элбрус районну сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны  Мокъаланы Магометни атын жюрютген арасында 27 биригиу ишлегенди. Аланы хар бирини кесини энчи борчу болгъанды, барысы да бирге уа окъуучуланы дерследен сора бош заманларын хайырлы ётдюрюу, аланы бир жангы затха юйретиу бла кюрешгендиле.

Кёп жылланы арада «Гитчеликден айнытыуну школу» ишлейди, ары школгъа дери жыл санда сабийле жюрюйдюле. Озгъан жылда анда 20-дан аслам бала окъугъандыла. Биригиуге башчылыкъны Галина Карданова этеди, ол билдиргенича, ала ишлерин «Билимни атлауучу» битеулю айнытыуну программасына кёре бардырадыла. Дерсле математикадан, сурат ишлеуден, сёлешиу тилни айнытыудан эм талай башха жаны бла берилгендиле. Сабийле тарихлени бла харфланы билгендиле, примерлени этерге, карандашла, фломастерле, бояула бла сурат ишлерге юйреннгендиле. 

Педагог белгилегенича, сабий мектепде иги окъур ючюн, аны эси кючлю болургъа, сагъыш этерге билирге керекди. Дерслени, ала уа ыйыкъгъа тёрт кере бардырылгъандыла, оюнланы кезиулеринде ол шартланы айнытыугъа эс бурулгъанды. Арада тёрели халда утренникле, эришиуле къураладыла, Галина Карданованы сохталары да алагъа къатышмай къалмайдыла. Битеу бу ишле тийишлисича толтурулур ючюн, учрежденияны башчылары китапла, методика литература, «Эсде тутаргъа юйренебиз» стол оюн, лото, домино, пазлла, кёгетлени муляжлары эм башха керекле бла жалчытхандыла. 

Къошакъ билим бериу жаны бла педагог Ёзденланы Сагрижан «Къонакъ юй сервис», «Аш къанганы дизайны» деген биригиулени элтеди. Анга жюрюген 9-17-жыллыкъ окъуучуланы юйретгенде, устаз «Къонакъ юйледе бла турист комплекследе жумушланы жалчытыуну къурау», «Этикет эм столну ариу жасау» программаланы хайырланады, алагъа кёре дерсле эки жылны бериледиле. 

- Баш борч, - дейди Сагрижан, - сабийлеге фахмуларын ачыкъларгъа болушургъады, ала жангызда боллукъ заманда угъай, бусагъатда да хайырланалырча билимни бериудю. Кабинетибизде керекли оборудование барды, методика эм дидактика материал жыйышдырылгъанды, къошакъ литература да жетишеди, компьютерледе да ишлерге жарайды. Ала барысы да сабийле неге тартылгъанларын ангыларгъа, хунерлерин айнытыргъа болушадыла. 

Арада билим алыргъа уа гитчелени тюрлю-тюрлю эришиулеге къатышыу да итиндиреди, алада болдургъан жетишимлери уа бютюн кёл этдиредиле. Алай устазлагъа эм магъаналысы сабийле бусагъатда, артдагъы жашауларында да жарарыкъ билим алгъанларындады, ала усталыкъгъа къонакъ юйле бла байламлы ишни сайласала уа, мында кёргенлери тынгылы мурдор боллукъду.

«Башланнган техника моделирование» биригиуге да кёпле жюрюйдюле. Устаз Валентина Иванова билдиргеннге кёре, аланы саны 40-дан атлагъанды. Программала аланы жыл санларын эм психология энчиликлерин эсге алып жарашдырылгъандыла, материалла къыйынлыкъларына кёре берилгендиле. Теория билимден сора, заманны асламы практика ишге жораланнганды. Тюрлю-тюрлю затланы ишлегенде сынам изленнгени себепли, графика жаны бла хазырлылыкъгъа да къаралады, аны ючюн а керекли мебелибиз, инструментлерибиз, чертёжларыбыз, пособияларыбыз бардыла.

Биригиу ишинде жангызда окъуу программала бла чекленмегенди, ушакъланы, лекцияланы, оюнланы кезиулеринде сабийле тёгерекдеги дунияны юсюнден билим алгъандыла. Быйыл учрежденияны 43 окъуучу бошагъандыла, аланы барысына да «Медицина бла биз», «Массаж этиу», «Аш къанганы дизайны», «Къонакъ юй сервис» биригиулени тауусханларыны юсюнден шагъалыкъ къагъатла берилгендиле. Келир окъуу жылда да устазла жангы окъуучуланы сюйюп сакълайдыла.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: