Зауукълукъ ала, саулукъларын да кючлендире

Тырныауузну Совет Союзну Жигити В.Г. Кузнецовну атын жюрютген 6-чы номерли орта мектебинде июньну аллындан башлап «Горные ручейки» деген кюндюзгю лагерь ишлейди. Аны  башчысы Башийланы Фатима билдиргеннге кёре, анда  7-12-жыллыкъ сабийле солуйдула. Аланы араларында ёксюзле, къолайсыз, кёп сабийли, толу болмагъан юйюрледен балала эм  къыйын къылыкълыла  да бардыла. Ала жыл санларына эм сейирлерине кёре эки отрядха юлешиннгендиле. Окъуучула бла юйретиучюле, къошакъ билим бериу жаны бла педагог, физкультурадан инструктор, музыкадан устаз, медик, психолог, социал специалист ишлейдиле. 

Лагерьде сабийле саулукъларын кючлерча, заманларын зауукълу, хайырлы да ётдюрюрча битеу онгла къуралгъандыла. Солууну программасы да энчи халда жарашдырылгъанды - бир кюн башхасына ушамайды, жангыз да зарядка бла эсепле чыгъарыу къайтарыладыла. Окъуучула таза хауада кёп турадыла, ойнайдыла, табийгъатха жолоучулукълагъа чыгъадыла. Ала мектепде сау кюнню ётдюрмегенликге, кёп затны тамамларгъа жетишедиле: жангы билим аладыла, жыр эм чыгъармачылыкъ конкурслагъа, эришиулеге къатышадыла. Сёз ючюн, Пушкинни кюнюнде библиотекачыла къурагъан «Арина Родионовнаны жомакълары» деген  калейдоскопха баргъандыла, деменгили поэтни жашау жолуну юсюнден фильмге къарагъандыла, аны жомакъларына кёре  соруулагъа жууапла бергендиле. 

Солугъан школчулада къонакъда ич ишле органланы келечилери да болгъандыла эм къоркъуусуз жашау бардырыуну юсюнден ушакъ этгендиле. «Эс буругъуз, сабийле!» деген  профилактика мадарланы чеклеринде  Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейден жаш инспекторланы къатышыулары бла акция ётдюрюлгенди. 

Тырныауузда чабакъ тутхан мюлкге жолоучулукъ  да сейир болгъанды. Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны Мокъаланы Магомет атлы арасында нарт эпосха аталгъан кёрмючге да сюйюп  къарагъандыла, кружоклагъа да баргъандыла. 

Бусагъатда сменни жангыз да жартысы бошалгъанды, алай эсе уа, сабийлени алыкъа кёп сейирлик жангычылыкъла  сакълайдыла.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: