Усталыкъ хунерлерин ачыкълагъандыла

Алгъаракълада Къабарты-Малкъарда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында «Абилимпикс-2021» профессионал усталыкъдан Россей даражалы чемпионатны бешинчи регион уруму озгъанды. Бу жол аны «студент», «школчу» эмда «специалист» деген категорияларында оналты бёлюмюнде (компетенцияларында) 80 адам къатышып, кеслерини хунерлерин кёргюзтгендиле. Сёз ючюн, ала медицина, кийим тикген, къурулуш, окъутуу, дизайн, робототехника, социал иш жаны бла да билимлерин ачыкълагъандыла.

Сагъынылгъан чемпионат бла байламлы саулай да республикада оналты майдан ишлегенди. Аланы асламысы орналгъан окъуу учрежденияладан бири уа КъМКъУ болгъанды. Анда ала юч компетенциягъа кёре къуралгъандыла – компьютер техника жаны бла кюрешгенле ол компетенциялагъа келирге онг тапхандыла. Университетни кесини студентлери уа «Абилимпиксге» беш бёлюмге кёре къатышхандыла: информация къоркъуусузлукъ, веб-дизайн, веб-программала, школгъа дери юйретиу эмда башланнган классланы устазы.

Сагъынылгъан бийик окъуу юйден чемпионатны регион урумунда 25 студент бла колледжлерини окъуучулары кеслерини ишлерин кёргюзтгендиле. Алчы жерлеге аладан онтёрт адам чыкъгъанды. Ол кёрюмдю уа билим берген учрежденияланы арасында эм бийикге саналгъанды.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: