Байламлыкъда ишлеуню хайырлылыгъына энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Беларусь Республиканы информация министри Владимир Перцов Беларусь Республиканы эм Къабарты-Малкъарны регионларыны араларында байламлыкъла жаны бла ишчи къауумну ВКС халда кенгешин бардыргъандыла. 2022 эмда 2023 жыллада экономика, илму-техника эм маданият бёлюмледе ишлени эсеплерин сюзгендиле. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков телеграм-каналда энчи страницасында билдиргенди.

Беларусь Республикабызны ышаннгылы сатыу-алыу-экономика партнёрларындан бириди. Арт жети жылгъа тыш оборот 4 кереден асламгъа ёсгенди, экспорт а 6,4 кереге кёбейгенди, импорт – 3,4 кереге.

Тёреде болгъаныча, Беларусь Республикагъа нартюхню, къылкъылыланы эм къудоруланы урлукъларын, алмаз инструментле, кабельле, картон, регуляторла, транзисторла эм башха затла жиберебиз. Бизни республикагъа Беларусьдан эл мюлк техника, аш-азыкъ, къумачла келтириледиле. Андан сора да, гуманитар байламлыкъла жаны бла келишимле да жетишимли айныйдыла.

Ол иш 2024-2026 жыллагъа жумушланы планыны чеклеринде андан ары бардырыллыкъды, анга кёре, ол санда товарланы келтириу эмда сатыу-алыу ёлчемле кенгертилликдилке, маданиятда, спортда, туризмде бирлешдирилген проектле къураллыкъдыла деп белгиленеди.  

Поделиться: