Бийик усталыкъларыны, эсеби - хорламла

Дунияны универсал сермешден чемпионатында республикабызны келечилери юч алтын, юч кюмюш эмда эки доммакъ майдал къытхандыла. Алчы жерлеге Алим Канукоев, Беслан Шомахов, Байтуугъанланы Анзор эм башхала чыкъгъандыла, аланы тренерле Байтуугъанланы Руслан бла Казбек Шомахов юйретедиле. Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.

Гёжефлени эм тренерлени  спорт министрни орунбасары Заур Хежев алгъышлагъанды. Заур Мугидович айтханыча, Россейни жыйымдыкъ командасына Къабарты-Малкъардан 14 адам киргендиле, чемпионатха саулай а 36 къыралдан 600-ден аслам спортчу къатышхандыла. «Тренерлеге ишлерин былай жетишимли бардыргъанлары ючюн ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Хау, хорлагъан махтаугъа тийишлиди, алай аны хазырлагъаннга уа андан да уллу ыспас этерге керекди. Быллай даражалы эришиуде атыгъызны айтдыргъаныгъыз, къыралгъа майдалла къытханыгъыз уллу къыйын салып кюрешгенигизни шагъатыды. Мындан арысында да хорламлы болуругъузгъа ийнанама», - дегенди ол.

Къабарты-Малкъарны универсал сермешден федерациясыны Черкесланы Заурбек бу жетишим отуз жылны ичинде школ тюз жол бла баргъаныны, ишин тынгылы тамамлагъаныны эсебиди, дегенди. Ол аскер къол тюйюш жаш адамланы Ата журтха сюймекликде ёсдюрюуде да уллу магъананы тутханын, спортну башха тюрлюлери бла тенглешдиргенде, мында анга аслам эс бёлюннгенин да айтхандан: «Октябрьде Москвада Къоруулау министерствону жыйылыуунда болгъан эдим, анга Спорт министерствону бла Аскер къол тюйюшден федерацияланы келечилери да чакъырылгъандыла. Ведомство бла федерацияланы араларында байламлыкъла жюрютюуге тюрлениуле кийирилгендиле, нек дегенде аскер къол тюйюш, универсал тюйюш бла тенг, жангыз единоборствола болуп къалмай, юйретиуню бардырыуну амалларындан биридиле».

Тренер Байтуугъанланы Руслан да министерствогъа ишлеринден себеплик этгени ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Къаршчы спортчуланы араларында Азербайджанны, Монголияны, Къытайны бла Узбекистанны келечилери кёп эдиле. Санкцияла салынмасала, къатышхан къыралланы саны андан да кёп боллукъ эди. Алай аны ючюнге чемпионатха къарыусуз эди дерге жарамаз, сермешлерибиз эм кючлю спортчула бла ётгендиле. Бизни гёжефлерибиз да, чып тюшгенине, ачыгъанларына да къарамай, алгъа баргъанлары ючюн хурмет этеме, хорламгъа бизни ол итиниулюклери жетдиргенди», - деп къошханды. 

Турнирде сермешген спортчуларыбыз барысы да гитчеликден тутушуу, уруу техникаларын да игилендириу бла кюрешедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: