Нарткъаланы къаууму - биринчи

Нарткъалада картингден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь эм Краснодар крайладан спортчула къатышхандыла. Эришиуле регионну биринчи президенти Валерий Коковну хурметине аталып къуралгъандыла.

Республикабызны келечилери картингни «Малыш» бёлюмюнде эки майдал алгъандыла, биринчи жерге - Салим Вологиров, ючюнчюге – Иван Шелковников чыкъгъандыла. «Миллет» кесегинде Гюлюйланы Керим хорлагъанды, Жаппуланы Къурман ючюнчю болгъанды. «КЗ-2» бёлюмде «алтынны» Зашакуланы Джамал алгъанды. Саугъа жерлеге дагъыда Ислам Саблиров, Ануар Суншев эм башхала чыкъгъандыла.

Битеукоманда эсепде Нарткъаланы «Жаш техниклени З.А. Налоев атлы станциялары» деген команда чыкъгъанды, Бесландан къонакъла – экинчиле, Атажукинону къаууму а ючюнчю болгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: