Ачыкъ эмда къызыннган сёлешиу

«Заманны» къуллукъчулары жылны кезиуюнде окъуучула бла жолугъа, ушакъ эте турадыла. Бютюнда жазылыу кампанияны кезиулеринде. Аллай иш озгъан ыйыкъда Долинскде сегизинчи номерли школда бардырылгъанды. Анда журналистле Шауаланы Разият бла Османланы Хыйса, устазла, тамата классланы школчулары бла жолугъуп, газетни юсюнден хапар айтхандыла.
Мектепни уллу отоууна кёп адам жыйылгъан эди. Тюбешиуню библиотеканы таматасы  Мусукаланы Аминат ачады эм бардырады. Ызы бла сёзню къонакълагъа берди.
Ала изданияны  ана тилибизни, культурабызны, адет-тёребизни, тарыхыбызны сакълауда уллу магъанасы болгъанын, ол басмадан чыгъып, адамланы къолларына жетер ючюн къаллай бир къыйын салыннганыны юсюнден айтхандыла. Андан башха тауча чыкъгъан газет болмагъанын чертип, аталагъа-аналагъа  айтып, анга жаздырырларын тилегендиле.
Андан сора сёз школчулагъа ётгенди. Ала изданияны бетлеринде окъугъан сейир хапарланы юслеринден айтхандыла, оюмларын билдиргендиле. Жаш тёлюге асламыракъ эс бурурларын тилегендиле. Къонакълагъа соруула берип, газетге материал къалай жазаргъа кереклисин билирге сюйгендиле.
Журналистлени бла школчуланы ушакъларына устазла да къошулгъандыла. Ала да «Заманны» тилибизни сакълауда уллу магъанасы болгъанын чертгендиле. Алай жарсыуларын да билдирмей болалмагъандыла. Сёз ючюн, бир-бир анала сабийлерибиз къыйналгъан этедиле, ол кеси да неге керекди деп, къызларын, жашларын малкъар  тилни дерслерине жюрюрлерин сюймейдиле. Иш алай барса уа, баш къыйматыбызны сакъларгъа бек къыйынды.
Кертиси бла да, алайды. Адам сабий заманындан кесича окъумаса,  сёлешмесе, аны къайдан билликди? Анга тынгылы эс бурургъа тийишлиди.

Лейлун улу Х.

Свежие номера газет Заман


20.06.2018
18.06.2018
14.06.2018
13.06.2018