Лев Кузнецов ГТО-ну алтын белгиси бла саугъаланнганды

Россей Федерацияны Спорт министерствосунда ГТО комплексни мардаларын толтургъанлагъа биринчи белгилени бергендиле эмда 2015 жылда РФ-ни толтуруучу власть органларыны араларында бардырылгъан 7-чи Спартакиадада хорлагъанланы саугъалагъандыла.
Физкультураны бла спортну айнытыуну стратегиясын жашауда бардырыр, ол санда адамланы саулукълу жашаугъа кёллендирир муратда жыл сайын эришиуле бардырыладыла. 2015 жылда Спартакиададан тышында ГТО-ну мардаларын бериу да къуралгъанды. Спорт министр Виталий Мутко айтханнга кёре, быйыл да 8-чи Спартакиаданы чеклеринде къырал къуллукъчулагъа ГТО-ну мардаларын кеслери ыразылыкълары бла толтурургъа онг берилликди.
РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Аркадий Дворкович, саугъаланы бере, Спартакиадагъа къатышханлагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Спорт жыл бай да, тири да болгъанды. Властьны тюрлю-тюрлю органларыны федерал ведомстволарында ишлегенле иги кёрюмдюле болдурургъа итиннгендиле, чыныгъыулукъларын, талпыныулукъларын, низамлыкъларын да кёргюзтгендиле. Эришиуле тюзлюк бла, конкуренция халда бардырылгъандыла. Спортдан хар ким да зауукълукъ алгъанына, кесин ачытмагъанына да ышанама. Биз саулукълу жашау бардырыргъа кереклисин къуру коллегаларыбызгъа угъай, къыралны битеу жамауатына юлгю кёргюзтюрге керекбиз», - деп чертгенди ол.
РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Лев Кузнецов а Спорт министерствогъа къыралда саулукълу жашау этиуню пропагандалау жаны бла бек уллу иш бардыргъаны ючюн ыспас этгенди. «Спартакиада къырал къуллукъчуланы спортну кёп тюрлюлери бла кюреширге талпындыргъанды. Бек башы уа – аны сюерге, осал къылыкъладан айырылыргъа кереклисине тюшюндюргенди», - дегенди ол.
Жетинчи Спартакиада былтыр 24 ноябрьде болгъан эди. Анга Россей Федерацияны 39 министерствосундан бла ведомствосундан 3,5 мингден артыкъ адам къатышханды. ГТО-ну алтын белгисине РФ-ни энергетика министри Александр Новак да тийишли болгъанды. Сыйлы саугъала дагъыда Россей Федерацияны Генеральный прокуратурасында, Федерал налог службада, Россейни Пенсия фондунда, РФ-ни Финансла министерствосунда эмда башха федерал власть органлада къуллукъ этгенлени бир къауумуна, бир ненча федерал судьягъа да берилгендиле.
ГТО - СССР-де саулукъну чыныкъдырыуну 1931 жылдан 1991 жылгъа дери жашауда бардырылгъан программасыды. Бусагъатда ол къайтарыла турады. Лев Кузнецов бу системаны жангыртыуну башламчыларындан бириди. 2013 жылда Красноярск крайны губернатору болгъан заманда ол Владимир Путинни буйругъу бла  физкультура хазырлыкъны мардаларын бла стандартларын жарашдырыу жаны бла энчи къауумну къурагъанды эмда анга кеси башчылыкъ этгенди.

РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018