Туризмни айнытыргъа ахшы онгларыбыз бардыла, жаланда аланы хайырлана билирге керекди

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини 33-чю жыйылыуунда регионну  рекреация  жаны бла иши тинтилгенди. Анга толтуруучу власть органланы,  тюрлю-тюрлю  биригиулени келечилери къатышхандыла. 
Жыйылыу ахшы билдириуден башланнганды – палатаны аппаратына башчылыкъны Анна Васильевна Дьяченко этериги айтылгъанды. Ол Май районну  администрациясыны башчысына салыннган Татьяна Саенкону алышындыргъанды. 
«Къабарты-Малкъарда туризм-солуу комплексни айнытыуну юсюнден» программа 2020 жылгъа дери ишлерикди. Анга кёре, республикагъа солургъа, саулукъну кючлерге  миллиондан аслам адам келирча мадарла этерге белгиленеди. Палатаны башчысы Хазратали Бердов  республиканы социал-экономика жаны бла айнытыуда туризм-рекреация комплексни магъанасы уллу болгъанын эсге салгъанды. «Регионда адамланы багъарча табийгъат берген байлыкъларыбыз кёпдюле, ала барысы да, тенглешдирип айтханда, гитче жерчикде жыйылыпдыла. Хауабыз да дарманлыды. Аны хайырындан битеу къыралда да эм кючлю рекреация араладан бири болургъа онгубуз барды», - дегенди ол. 
Хазратали Александрович чертгенича, бери келген туристлени санын ёсдюрюр ючюн, туризм бла байламлы жумушланы качестволарын кётюрюрге тийишлиди. Аны ючюн а,  жангы инфраструктура къураргъа, бусагъатда болгъан къонакъ юй эм санаторий-курорт хазнабызны жангыртыргъа керекди. 
Программаны толтуруу бюгюнлюкде не халда болгъаныны юсюнден курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков билдиргенди.
- Бу жаны бла республиканы аллында быллай борчла салынадыла: туризм-рекреация сфераны инновациялы айныуну жолуна салыргъа, информация технологияланы да хайырлана, туризм файдалы ишледен бири болурча этерге. Бусагъатда инфраструктурабыз байды, курорт-рекреация эм туризм бла байламлы предприятияла 212 чакълы бардыла. Минги тауда лыжа жолланы узунлугъу 40 километрге жетеди, адамланы  ташыгъан 11 подъёмник барды. Аладан ючюсю гондол халлы шёндюгюлю канат жолладыла. Жыл сайын жангы объектле ишленедиле, болгъан инфраструктура дайым жангыртылады,-дегенди ол.
Министр андан тышында  Къабарты-Малкъарны Правительствосу Россейни ШималКавказны ишлери жаны бла министерствосу эм «Шимал Кавказны курортлары» акционер общество бла бирге  республиканы Элбрус районунда энчи туризм-рекреация экономика зонаны айнытыу бла байламлы ишлени планын бегитгенин айырып айтханды министр.
Ол келтирген шартлагъа кёре, тыш къыралладан бизге солургъа 2015 жылда 15021 адам келген эди, 2016 жылда – 1928, 2017 жылда – 16657, быйылны биринчи жарымында – 8867. Бюгюнлюкде республикада бир кереге 15 мингден аслам турист солуп кеталлыкъды. Къонакъланы асламысы саулукъларын кючлерге  эм лыжалада учаргъа сюедиле. Туристле бизни сайлар ючюн республика кёрмючлеге, конференциялагъа бла форумлагъа дайым къатышады.  
 Регионну аты иги бла айтылырына, асламлы информация органланы битеу тюрлюлери себеплик этедиле. Социал реклама къуралады, «RussiaTravel» миллет порталда жангы маршрутла кёргюзтюлгендиле, регионну турист паспортун къурау иш да бардырылады. Россейли эм тыш къыраллы журналистлеге бла туризм бла кюрешген предприятияланы келечилерине тёрели халда инфо-турла къураладыла. 
Палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясыны башчысы Владимир Павленко уа программаны тийишлисича  толтурур ючюн, ахчаны заманында бёлюрге кереклисин белгилегенди.  . «Программа тауусулургъа эки жыл къалгъанды, алай, эсеплеге кёре, инвестицияланы жангыз да 25,5 проценти– 2,9 миллиард сому берилгенди»,-дегенди ол. Ол оюм этгенден, къоркъуусузлукъну жалчытыуда да алыкъа ачыкъ соруула бардыла. 
Докладлагъа тынгылай, Хазратали Бердов программагъа тюрлениуле кийиргенде  битеу туура этилген кемчиликлени эсге алыргъа, финансирование жанына энчи эс бурургъа кереклисин эсгертгенди. Ол кёп жумушланы тамамлагъан «Нальчик-Северный» эм «Нальчик-Южный» комплекслени къурулушларыны юсюнден да сагъыннганды. Автовокзалланы сатыу-алыу аралагъа айландырмаз ючюн контроль кереклисин да чертгенди. 
Жыйылыуну ахырында сейирлери болгъан битеу министерстволагъа бла органлагъа тийишли эсгертиуле жарашдырылгъандыла.

 

Хабибуллахланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018