Чюгюндюрчюле

Бу суратдагъыланы юслерине - башларына, тизгинлерине къарасанг, ишге угъай, тойгъа келген сунарса. Ала уа барысы да чюгюндюрчюледиле. Бир къаууму немислиле, къалгъанлары уа таулуладыла. Ала танг жарыгъы бла  бахчагъа баргъандыла, битимлени жукъартхандыла, артда бир ненча кере чагъа этгендиле. Кюзде уа  тирлик жыйгъандыла. Таулу къызланы атлары хар заманда алчыланы санларында айтылгъанды.
Тизгинде сол жанында экиси немисли тиширыуладыла. Ючюнчю, жаулугъу болгъан къыз,  Жаппуланы Кериматды, ол лашкутачы эди. Аны онг жанындагъы уа Жаболаны Къыралханды. Андан сорагъы уа Борчаладанды, атын билалмагъанбыз. Аланы алларындагъы къызчыгъ а Махийланы-Рахайланы Азизады. Аны ызындан баргъан къауум адамны да атлары тохташдырылмагъандыла.
Ортада акъ кёлеги, къара ёрге жаны  бла сюелген эр  киши уа  колхозну председатели Илья Волковду. Аны онг жанында эр кишини бла тиширыуну да атлары белгисиздиле.  Къызчыкъ  Жаппуланы Саниятды, ол да Лашкутадан. Аны ёрге жанында къара жыйрыкълы уа Чабдарланы Адухду. Андан сора баргъан Чочайланы Атифады. Дагъыда Рахайланы Лиза, эр тукъуму Журтубайладан.
Акъ жыйрыгъы, къара жаулугъу болгъан тиширыу Чабдарланы Азизады. Андан сорагъы да Чабдарланы Нафийди, къыз тукъуму Гиляхладанды. Къыйырдагъы тиширыу Рахайланы Баттяды. Ол Гиляхланы Окъубну юй бийчесиди.
Сурат Фрунзе областьны, Кант районну Ново-Покровка элинде 1949 жылда алыннганды. 
Бу адамладан, биз билип, Махийланы Азиза бла аны эгечи Журтубайланы Лиза сау-саламатдыла. Мындан арысында да кёп жашасынла. Къалгъанланы да Аллах ол дунияларын  жарыкъ  этсин.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман