Инсан тириликни айнытыргъа итине

КъМР-ни Тиширыуларыны союзу республиканы Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында инсан тириликни школун бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны районларыны эмда шахарларыны башында айтылгъан организацияланы келечилери эмда аланы ишлерине жигер къатышханла да чакъырылгъан эдиле. Бу жолгъу тюбешиу жамауат жашауда, юйюрде, ёсюп келген жаш тёлюню   патриот ниетде эмда адеп-къылыкъгъа  юйретиуде  тиширыуланы  магъаналарын кёргюзтюр мурат бла къуралгъанды. Аны башлай,  биригиуню председатели Аулият Каскулова  граждан тириликни школу – ол аланы  кадрла хазырлау жаны бла жарыкъландырыу проекти болгъанын эсге салгъанды. КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Уяналаны Аминат а ары  жюрюгенле  анда алгъан билимлерин ишлеринде  хайырланып, аны къыйматын кётюрюрле деп ышаннганын билдиргенди.
Сагъынылгъан управленияны башчысыны орунбасары Гергъокъланы Жамболат  а Тиширыуланы союзу Къабарты-Малкъарны жамауат жашаууна бек тири къатышхан организация болгъанын айтып, аны къауумуна киргенлеге  ыспас этгенди. Инсан тириликни школу уа  организация  субсидиягъа алгъан къырал ахчаны керти да тийишлисича хайырланнганына шагъатлыкъ этгенин  чертгенди.
Проектни жарыкъландырыу кесеги кёп тюрлю темалагъа жораланнганды. Асламланы аллында сёлеше, кесине тынгылата билиуню эмда аудитория бла байламлыкъ жюрютюуню жашырынлыкъларын Къабарты-Малкъар къырал университетни профессору  Башийланы Светлана ачыкълагъанды. Экологияны сакълауну эмда сабийлени юйретиуню энчиликлерини  юсюнден  химия илмуланы  доктору, РФ-ни  илмусуну сыйлы къуллукъчусу  Нурали Машуков тынгылы хапар айтханды. Россейде аналыкъны эмда сабийликни  эркинликлерин къоруулау  бла байламлы законну юсюнден    юридический илмуланы кандидаты Диана Кокова  шагъырейлендиргенди.
 КъМКъУ-ну  доценти, тарых илмуланы кандидаты  Лариса  Гукетлова уа докладында бюгюннге  келишген бек магъаналы билдириу этгенди - тёлюлени араларында  чыкъгъан къаугъаланы эмда аланы кетериуню, болдурмауну  амалларыны юсюнден айтханды. Районлада бёлюмлени таматалары да кеслеринде жетишимли бардырылгъан  ишлерини эмда бир-бирледе  тюбеген кемчиликлени юслеринден да билдириуле этгендиле.
Школгъа келгенле, лекциялагъа тынгылагъанлары бла къалмай,  бир бирлерини  сынаулары, методика материалла бла да шагъырейленирге онг тапхандыла.

 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018