Назмуланы ариу айтханла сайланнгандыла

Бу кюнледе республикабызда бизни закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап кёп тюрлю эришиуле, фестивальла, тюбешиуле бардырыладыла. Бизге да аллай бир конкурсха къатышыргъа тюшгенди. Ол республикабызны районларыны араларында къуралып, анда акъылманыбызны назмуларын окъугъандыла. Эришиу а Булунгуну орта школунда бардырылгъанды. Анга биринчиден башлап онбиринчи классха дери жюрюгенле къатышхандыла.
Къонакъбай мектепни сабийлери аны арбазында, келгенлеге ариу тюбеп, аланы уллу залгъа ашыргъандыла. Хурметли къонакъланы санында уа КъМР-ни Парламентини депутаты Хочуланы Рамазан, Нальчик шахарны билим бериу департаментини башчысыны къуллугъун толтургъан Эдуард Бароков, Чегем районну билим бериу управлениясыны таматасы Жанна Арипшева, Огъары Чегем элни администрациясыны башчысы Гемуланы Якуб эм бирсиле болгъандыла.
Булунгуну школуну окъуучулары, устазлары хазырлагъан ариу, тынгылы концертге да къарадыкъ. Ары келгенле Къайсынны кесини ауазын да эшитдиле. Байрамны ариу жырлары бла бютюнда жарыкъ этген а Шимал Кавказны искусстволарыны институтуну студенти Мызыланы Ислам эди.
Эришиуге къатышхан сабийлени саны уа отуз чакълы бир эди. Ала закийни чыгъармаларын малкъар, къабарты, орус, ингилиз тилледе шатык окъугъандыла. Барысы да ол кюн грамотала, поэтни юбилейине чыкъгъан «Сайламала» бла да саугъаланнгандыла. Конкурсдан сора уа, къонакъланы элпек жасалгъан столлагъа чакъырдыла. Ызы бла барыбыз да «Къайсыннга жюз атлам» мемориалгъа келдик. Анда уа школну директоруну орунбасары Къулийланы Натифа бла башланнган классланы устазы Къулийланы Аминат къабыргъаны юсюнден тынгылы, толу хапар айтхандыла. Алайдагъыла, кёп затха сейир этип, поэтни да туугъан журтун, юйюн кёргенлерине къууаннгандыла. Аллай уллу жумушну тамамлагъанлагъа ыспас этгендиле.
Конкурсну бардырыргъа мектепни администрациясы уллу къыйын салгъанды. Аланы барысына да, ол санда директорну юйретиу жаны бла орунбасары Татчаланы Марзиятха, битеу да педагоглагъа, окъуучулагъа да ыразылыгъымы билдиреме. Быллай сабийлерибиз да, устазларыбыз да болгъан къадарда Къайсын сауду, ёмюрлюкдю.

Болатланы Роза. Кичибалыкъ эл.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018