Ауазына тынгылып, тансыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды. Аны къууанчлы  ачылыууна окъуу юйню проректору Хусейн Кушхов эмда филология илмуланы доктору профессор Эфендиланы Салих къатышхандыла.
Хусейн Кушхов бу ишни къурагъанлагъа ыспас этгенди. Белгили кайсыновед Эфендиланы Салих а поэтни юсюнден сейир шартла келтирип сёлешгенди. Аны назмуларын японлула, америкалыла, къазахлыла, кёп башха миллетлени  келечилери да кеслери тиллеринде окъугъанларын айтханды.
Кёрмючде поэтни жетмишге жууукъ сураты салыннганды. Аладан биринде Къайсын жазыу эте турады. Башхаларында аны айтхылы Давид Кугультинов, Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Зумакъулланы Танзиля бла, белгили къуллукъчула бла да кёребиз. Аны халкъ къалай сюйгенин а бызынгылы сабийле, малкъарлы къартла, артистле, жырчыла бла бирге тюшген суратлары шагъатлыкъ этедиле.
Поэтни юйюр жашаууну, сабийлерини юслеринден хапарлагъан суратла да кёпдюле. Бир-бирлерини къатларында уа иги кесек мычырыгъынг келеди, ала мудах, шургулу сагъышла этдиредиле: Къайсын ауушхан кюн сакъ жауунну жаугъаны, анга да къарамай, аны ашырыргъа бир да болмагъанча кёп адам келип сюелгени, Чегем шахарда юйю-музейинде эсгертмеси, анга гюлле сала тургъан кезиу… Поэтни назмула айтханы, аны ауазы этинги-женинги къалтыратады.
Бери келген хар адам да кесине бир жангы шарт ачыкъламай къоярыкъ тюйюлдю. Алай байды бу экспозиция. Къараучуланы араларында малкъарлыла, къабартылыла, оруслула, башха миллетлени келечилери да болгъанларын белгилерчады.
Кёрмючге салыннган суратланы асламысыны авторлары Шахмырзаланы Алексей бла Толгъурланы Камалдыла. Сау болсун, Отарланы Керимни къызы Римма да алгъын бир жерде да кёргюзтюлмеген суратланы жибергенди.
Мында дагъыда поэтни зарфха урулгъан назмулары, аны юйюнден келтирилген кийиз, китапла, башха затла да бардыла.
Ол кюн дагъыда бир жумуш тамамланнганды. Октябрь айда Маданият ара  республиканы школчуларыны араларында конкурс къурагъан эди. Анга отуздан артыкъ  школдан 500 окъуучу къатышханды. Анда хорлагъанланы бери чакъырып саугъалагъандыла.
- Бюгюн биз малкъар тилни билмеген сабийлеге Кючмезланы Раяны Къайсынны юсюнден китабын, къалгъанлагъа уа закийни назмуларыны сайламаларын, бек кичилеге уа малкъар халкъ жомакъланы, - деп билдиргенди КъМКъУ-да Малкъар маданият араны таматасы Тюбейланы Светлана.  
Конкурсда хорлагъанла эмда алчы жерле алгъанла 77 болгъандыла. Аланы араларында къуру малкъарлыла угъай, башха миллетлени келечилери да бар эдиле.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018