Байдаланы Алийни хурметин кёргендиле

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт комплексинде ветеран командаланы араларында Байдаланы Алийни хурметине волейболдан онбиринчи тёрели турнир бардырылгъанды.
Аны къурагъанладан бири Латмир Ортанов, Байдаланы Алийни эсгере, ол ахшы волейболчу болгъанын, Минги тауну тийресини Тырныауузну эм республиканы командаларыны санында тюрлю-тюрлю эришиулеге къатышханын эсгергенди. Ол адамлагъа хар заманда да огъурлу кёзден къарагъанды эм аланы эслеринде иги, керти инсанча къалгъанды деп чертгенди.
Эришиуледе тёрт команда ойнагъанды. Биринчи жерге нальчикчиле чыкъгъандыла. Прохладначыла – экинчиле, элбрусчула уа ючюнчюле болгъандыла.     
Элбрус районну спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магометни, районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школуну директору Чеченланы Арсенни, Минги тауну тийресинде жашагъан Альберт Гедгафовну бла Юрий Темроковну себепликлери бла турнир тийишли даражада къуралгъанды.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман