Студентлени билмлерин ёсдюрюрге эм урунургъа да болушурукъдула

Къабарты-Малкъар къырал университет бла ITV Group компанияны арасында келишимге кёре быйыл октябрьни алындан башлап информатика, электроника эм робототехника институтуну студентлери «Къоркъуусузлукъ системаланы проектированиясы» деген курслагъа жюрюп, билимлерин ёсдюредиле.

Жаш программистле хакъсыз юч айны ичинде къоркъуусузлукъ системаны проектированиясыны теориясы бла шагъырейленирикдиле эм видеонаблюдение бардырыудан законодательствону билликдиле. Курсланы куратору, ITV Group компанияны проектирование эм моделирование бёлюмюню таматасы Евгений Озеров айтханнга кёре, окъууну жетишимли бошагъан студентле биригиуге стажировкагъа чакъырыллыкъдыла. Ызы бла уа ишге тохташыргъа онг табарыкъдыла.

- Бу жол курсла ючюнчю кере ётедиле. Биринчи кере ала буруннгу жылда ишлеп башлагъандыла. Бюгюнлюкде билимлерин ёсдюрюрге 26 адам келеди. Аланы токъсан проценти КъМКъУ-ну студентлеридиле. Саулай алып айтханда, биринчи толкъундан юч эм экинчиден да экеулен уруннгандыла, - дейди Евгений Озеров.   

Дерслени кезиуюнде жаш адамла online-вебинар формада теорияны ётедиле эм Autodesk Revit программагъа кёре мекямны информация моделированиясын жарашдырыргъа юйренедиле. Курсланы ахырында теориядан экзамен бериледи эм очно халда Нальчикде ITV компанияны офисинде хар ким кесини энчи ишин къорууларгъа тийишлиди.  

Студентле от тюшмезча къоркъуусузлукъну, сакълаучу сигнализацияланы, видеокъараула бардырыу системаланы ишлери бла тынгылы шагъырейленедиле. Эм иги выпускникле хакъ алып ITV компанияда стажировканы ётерге чакъырыллыкъдыла. Аны кезиуюнде кеслерин айырмалы кёргюзталгъанла уа компаияны проект бёлюмюнде ишлерге къаллыкъдыла.

Жаш специалистле хунерлерине кёре бир кезиуден башха къуллукълагъа кёчюрюледиле. Сёз ючюн, къоркъуусузлукъну системаларын бирикдирген проектирование бёлюмде окъуна ючюнчю категориялы инженер-проектировщикден алчы инженерге эм баш специалистге дери ёсерге боллукъду.

- Бюгюннгю проектирование специалистле болмай, ишин бардырырча тюйюлдю. Специалистле проектлени хазырлай, тюрлю-тюрлю прогрммала бла ишлей билирге керекдиле. Хар ким да бёлюмде кесини жерин табарчады, жаланда билим алыргъа тартылыргъа эм сагъыш этерге юйренирге керекди, - деп къошханды ITV Group биригиуню специалисти.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: