АРАБЫЗДА ШУЁХЛУКЪНУ КЮЧЛЕНДИРГЕН ЭКИ БАЙРАМ

Бу кюнледе Нальчикни Культура фондунда Дагъыстан Республиканы кюнюн белгилегендиле эм ол республиканы халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити, Ленин эм Сталин саугъаланы лауреаты, Уллу Ата журт урушну ветераны  Расул Гамзатовну 95-жыллыгъына атап, эсгериу ингир бардыргъандыла. Аны КъМР-ни Культура министерствосу, башында сагъынылгъан фонд бла мында жашагъан дагъыстанлыланы маданият аралары къурагъандыла.
Ары жамауат къуллукъчула, бизде жашагъан дагъыстанлыла, башха миллет араланы къауумлары, аланы къабарты-малкъар шуёхлары, поэзияны сюйгенле да келгендиле. Жылыулу ингирни, хар замандача, КъМР-ни Культура фондуну председатели, «НОТР» телекомпанияны директору Владимир Вороков ачханды. 
Ол, келгенлени Дагъыстанны къыраллыгъыны кюню, уллу поэтни юбилейи бла да алгъышлап, алагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди эм: «Мени столумда не заманда да юч китап турадыла: Лермонтовну, Лорканы эм Гамзатовну назму жыйымдыкълары», – деп белгилегенди. Владимир Халидович авар тилли дуния поэтини кеси энчи таныгъанын, аны бла бир ненча кере тюбешгенин, шуёхлукъ жюрютгенин да айтханды.
Ызы бла ол сёзню дагъыстанлыланы Къабарты-Малкъарда маданият араларыны башчысы республикада, андан тышында да белгили художник Ибрагим Сурхайхановха бергенди. Ол да айтырын алгъыш бла башлагъанды, заманларын, къарыуларын да къызгъанмай бери келгенлеге ыспас этгенди. Ызы бла ол бу кюнню дагъыстан халкъгъа, поэзияны сюйгенлеге да энчи магъанасы болгъанын чертип, ата журтуну тарыхындан, Расул Гамзатовну жашау эм чыгъармачылыкъ жолундан къысха хапар айтханды.   
Граждан общество эм миллет ишлени институтлары бла байламлыкъ жюрютген министрни орунбасары Гергъокъланы Джамболат: «Бу эки къууанчны да бир этип, мында, Къабарты-Малкъарда, белгилей тургъаныбыз бизни халкъларыбызны бир бирге иги болгъанларыны белгисиди. Ол  шуёхлукъ, жылыулукъ ата-бабаладан келеди. Бюгюн бир бирге сый бериу арада ол татлылыкъ  сакъланып тургъаныны шагъатлыгъыды», – дегенди эм бу бирликни не заманда да сакъларыгъыбызны, келлик тёлюлеге да аманат этеригибизни  белгилегенди.
Поэтни бир-бир назмуларыны кеслерини тарыхлары болгъанын да белгилеп, Расул Гамзатовну поэзиясыны юсюнден ол кюн анда кёпле энчи оюмларын айтхандыла. Аланы араларында Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни устазы  Салимгери Курбановну энчи белгилерге боллукъду. Ол жазыучуну адамлыгъын, ол не заманда да игиликни жырын жырлагъанын, Дагъыстан аны бек уллу байлыгъы, бек сыйлы жери болгъанын къатлагъанды, анга шайырны назмуларындан юлгюле да келтиргенди. 
Ол: «Дагъыстан Республика миллет деген магъанадан кенгди, ол кёп халкъланы бир этген тин арады. Гамзатов а  ол байламлыкъгъа къарыу берген кючдю. Поэт къанатлы сёзю бла не заманда да адамланы бирикдирип турлугъу арсарсызды. Бюгюн ол затны кёзюбюз бла кёребиз», – дегенди.
Орус тарыхны бла культураны «Вече» обществосуну таматасы  Анатолий Канунников, Дагъыстанда жашагъан халкъланы шуёхлукъларын юлгюге тутаргъа боллугъун белгилеп, юбилярны юсюнден бир къауум магъаналы сёз айтханды, назму окъугъанды. Ызы бла: «Христианлыла «Отче наш» деген тилеклерин эки кере айтадыла кюннге. Ол тёреди. Анга ушап, Гамзатовну назмуларын бизни къайсыбыз да эки кере окъуй турсакъ, ол тюз келлик сунама», – деп къошханды ол.
Къулийланы Къайсынны, бизни республиканы да шуёху Дагъыстанны уллу поэти Расул Гамзатовну кеслери сюйген назмуларын ол кюн ары келгенле кезиу-кезиу окъугъандыла.                                                

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018