Пассажирлени сейирлерин эм башха салып

Кёп болмай КъМР-ни инфраструктура эмда цифрли айныу министри Владимир Болотоков пассажир транспорт компанияланы ишлерини юсю бла  кенгеш бардыргъанды. Анга СКФО-да Ространснадзорну бёлюмюню таматасы Къабардокъланы Алим, налог службаны республикада бёлюмюню таматасыны орунбасары Наталья Лытнёва, транспорт компанияланы таматалары, специалистле эм башхала къатышхандыла,  деп билдиредиле информагентствола. 
Тюбешиуде предпринимательле кёп проблемаланы юсюнден айтхандыла. Сёз ючюн,  отлукъну бла газны багъаларына къошулгъанына, жолланы осаллыкъларына, аны ючюн алагъа  иги кесек къоранчла этерге тюшгенине тарыкъгъандыла.  Эркинликсиз ишлегенле да чырмаула чыгъаргъанларын эсгертгендиле. Аллайла уа бусагъатда  бек кёп  Элбрус бла Терк районлада эм Нальчикде автовокзалда тюбейдиле.   
Министр законодательствода тюрлениулеге кёре пассажир транспорт тахографла бла жалчытылыныргъа кереклисин эсге салгъанды. Жыйылгъанланы кёбюсю быллай оборудование багъа тургъаны ючюн алагъа бираз заман берилирин тилегендиле.
Жыйылыуда эм алгъа адамланы къоркъуусузлукъларын, аланы излемлерин толусунлай жалчытыугъа эс бурургъа, машиналаны  жангыртыргъа кереклисин чертгендиле.
Ахырында Владимир Болотоков сагъынылгъан чурумлагъа тийишли эс буруллугъун белгилегенди, предприятияланы башчыларын а бузукълукъла этмей ишлерге чакъыргъанды.  

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018