Ачыкъланнган кемчиликлени кетерирге алланып

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде. Анда «МРСК Северного Кавказа» компанияны башчысыны кенгешчиси Уяналаны Кязим Нальчик шахар округну коммунал комплексинде болумну игилендирирге кереклисини юсюнден айтханды, деп билдиргендиле организацияны пресс-службасындан. Тюбешиуге «Водоканал» муниципал предприятияны башчысы Казбек Пшегусов, «Нальчикская теплоснабжающая компания» унитар предприятияны тамата инженери Залим Озроков эм аны башчысыны экономика жаны бла орунбасары Дмитрий Остапенко да къатышхан эдиле.

«Каббалкэнергону» башчысы Аслан Докшукин «Водоканал» арт кезиуледе ток ючюн игирек тёлеп башлагъанын билдиргенди. Сёз ючюн, озгъан жылны ахыр юч айында ол борчларыны  48, 75 эм 79 процентин бергенди. Предприятияны таматасы Казбек Пшегусов болумну игилендирир умутда не мадар этилгенин  билдиргенди.
- Сиз бу жаны бла иги къармашханыгъызгъа ишек жокъду, иш да кеси кесин кёргюзтеди, алай аны бла тынчайып къалыргъа арталлыда жарамайды. Ол себепден бу кюнледен окъуна башлап  сагъынылгъан чурумланы кетериуню къолгъа тынгылы алыргъа керекди, - дегенди анга Уяналаны Кязим.
Ол «Нальчикская теплоснабжающая компания» предприятие хайырланылгъан ток ючюн  заманында тёлемей, дайым борчла этип тургъанын да эсге салып, быйыл юйлени жылытыу кезиу башланнгынчы (15 апрельден башлап 15 октябрьге дери), борчланы жабыуну  тийишли графигин  жарашдырыргъа кереклисин эсгертгенди. Компанияны келечилери уа ол умутлагъа къаллай чурумла чыгъаргъа боллугъун туура этгендиле. 
Тюбешиуге къатышханла бу ушакъ магъаналы болгъанын, мындан арысында да чурумланы кетериу амалланы ма бу халда оноулашып табаргъа кереклисин айтхандыла.

 

Омарланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018