Владимир Путин: Исламдан билим бериуге къырал себеплик этилгенлей турлукъду

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 
Ол жаш тёлюню арасында ислам билим бериуню магъанасы уллу болгъанын чертгенди, деп билдиргендиле бизге «Единая Россия» политика партияны КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан.
- Жаш адамларыбызны терс, мамырлыкъгъа къажау ниетлеге юйретирге кюрешгенле бардыла. Аланы жаланда башха ниетлени болушлугъу бла тохтатыргъа боллукъду. Ол санда Булгар академияда, Москвада, Уфада, Кавказда  ислам билим берген учреждениялада жаш адамларыбызны юйретген ахшы тёрелени, билимни болушлугъу бла да,-дегенди къыралны башчысы.

Ол муслийманланы ара дин организациялары халкъла аралы даражада толтургъан ишге  да уллу багъа бергенди. «Тыш къыралла бла тамамланнган жумушла артыкъда магъаналыдыла. Анга уа башха государствола бизден болушлукъ излегенлери да шагъатлыкъ этеди»,-деп къошханды ол.

Росссейни Президентини ислам билим бериуге къыралны жанындан болушлукъ мындан ары да бёлюнюрюгюню юсюнден башламчылыгъын «Единая Россия» партияны КъМР-де регион бёлюмюню секретары, Парламентни спикерини орунбасары Михаил Афашагов  тюзге санагъанды. 
- РФ-ни Президентини оноуу къыралыбызны халкъларын бирикдирирге себеплик этерикди.  Билим болмаса, дин да айнырыкъ тюйюлдю. Владимир Путинни башламчылыгъы муслийманлагъа артыкъда  магъаналыды,-дегенди ол.

 

Абдуллахланы Фатима

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018