Къармашхан инвесторланы онгдурургъа, административ тыйгъычланы арсарсыз кетерирге

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла Советни кенгешинде республиканы 2030 жылгъа дери инвестициялы стратегиясын тийишли халгъа келтириуню юсюнден сёлешиннгенди. Жыйылыугъа Башчыны инвестициялы политика эм инновацияла жаны бла энчи келечиси Хачим Кармоков, Правительствону башчысыны орунбасары Владимир Болотоков, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы таматалары бла келечилери къатышхан эдиле.
Советни алгъыннгы кенгешлеринде берилген протокол буйрукъланы толтуруу шёндю не халда болгъаныны юсюнден айтылгъанды биринчиден. Экономиканы айнытыу министр Рахайланы Борис Прохладна районда къураллыкъ жангы гидрометаллургия производствогъа деп, тийишли категориягъа кёчюрюлюп жер участка бёлюннгенин, анга барлыкъ жолланы ишлеуню юсю бла да муниципалитетни жанындан хазна чырмаулукъла болмагъанын билдиргенди. Алай, аны оюмуна кёре, ол жерни «Каббалквольфрам» компаниягъа арталлыда сатып къоймай, узакъ болжаллы арендагъа берирге тийишлиди. Алай бла ол кеси боюнуна алгъан проектни тамам этмесе, аны бла этилген келишимни кючю тас боллукъду, дегенди.
Къурулуш, жашау журтла-коммунальный мюлк эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижев элледе Маданият юйлени къурулушу къалай баргъанын билдиргенди, Кичибалыкъдан къалгъан жерледе бу ишле графикден артха къалмагъанларын да туура этгенди. Ол элде да ала келир ыйыкъны ахырына дери терклендирилликлерин белгилегенди.
Нарткъалада кир сууланы тазалаучу жангы станцияны къурулушуну юсюнден айтханда, бу объект бюгюнлюкге 70 процентге хазыр болгъанды, деп чертгенди Вячеслав Кунижев. «Алай дагъыда анда хар не да чурумсуз барады дерча тюйюлдю», - деп, болгъан кемчиликлеге да эс бургъанды.
Туризмни айнытыу программаны чеклеринде ара шахарны къатында путепровод ишлене тургъаныны, анда да кёз-къулакъ болургъа тийишли жумушла болгъаныны, Зарагижде туркластерни къурауну, Нальчикге кирген жерледе эки автовокзалны къурулушлары эбине жетдириле келгенини юслеринден да айтылгъанды министрни докладында.
КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини башчысы Ирина Безникова республиканы талай кёрюмдюлерин «Region-ID» системагъа дайым жиберип турургъа кереклисин эсге салгъанды эмда районлада бла элледе хайырланыучуланы ток эмда газ сетьлеге къошханда алагъа къаллай тыйгъычлагъа тюберге тюшгенин да туура этгенди.
Рахайланы Борис билдиргенича, республиканы шёндюгю инвестициялы Стратегиясы 2013 жылда къабыл этилген эди, ызы бла уа 2034 жылгъа дери Социал-экономика жаны бла айнытыуну стратегиясы да жарашдырылгъанды. Ол кезиуден бери регионну кесинде, къыралда да бек кёп тюрлениуле болгъандыла. Аны себепли бу документлени, аланы да эсге алып, жангыдан жарашдырыргъа оноу этилгенди. Жангы Стратегияда тышындан келген эмда республиканы кесинде къармашхан инвесторланы онгдуруугъа, инфраструктура, административ тыйгъычланы кетериуге аслам эс буруллукъду. Экономика ышаннгылы айный барырча производствону структурасын да тюрлендирирге тюшерикди. Гитче эмда орта предпринимательствогъа себеплик этиу, экономиканы излемлерине тийишли кадрланы хазырлау вопрослагъа да баш магъана берилликди анда. Саулай алып айтханда, бу Стратегияда республиканы ол жылгъа дери айнытыу жолу, бегирекда неге, къайсы бёлюмлеге, тийрелеге, къаллай продукцияны чыгъарыугъа, жумушланы бериуге эмда бардырыллыкъ инвестиция проектлеге эс буруллугъу белгиленирикди. Аны бла бирге республиканы кадрла, производстволу эмда башха къаллай онглары болгъанын да шарт билмей жарарыкъ тюйюлдю.
Социальный сферада инвестицияланы юсюнден айтханда, министрни оюмуна кёре, ары къырал бла бирге энчи предпринимательле да къошулургъа боллукъ эдиле. Юлгюге ол талай ахшы шартла келтиргенди, бир ненча социальный объектлени къурулушуна энчи финансла къошулгъанлары эки жанына да файдалы болгъанды, дегенди.Башха сфералада уа, сёз ючюн, агропромышленность комплексде, энергетикада, промышленностьда, транспортда бу жаны бла болум бек да игиди. Аланы бир-бирлеринде инвестицияланы ючден экисин энчи бизнес этеди.
Жыйылыуда Огъары Малкъарда гитче ГЭС-ни къурулушу башланнганыны, башха элледе да быллай объектлени къураргъа кереклисини, Нарткъалада сагъынылгъан тазалаучу объектни хайырланыугъа бериуню, эллени администрацияланы башчылары ол къуллукъгъа тийишли болгъанларын сюзюуню эмда талай башха жумушланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди, кенгешге къатышханла аланы юсю бла да оюмларын билдиргендиле.

 

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018