Энергетикле паспорт къоллу болгъандыла

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» предприятие республикада хайырланыучуланы келир къыш кезиуде электрокюч бла ышаннгылы жалчытыргъа толусунлай хазыр болгъанды. Компанияны техника жаны бла айнытыу эм инновацияла департаментини башчысы Александр Десюк бу ишге шагъатлыкъ этген паспортну бу кюнледе бёлюмню директору Олег Калинкиннге бергенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.
Ары дери уа мында не жумушла тамам этилгенине Къабарты-Малкъарны Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини, Ростехнадзорну, МЧС-ни, «Россети» компанияны, «СО ЕЭС» акционер обществону эмда талай ведомстволаны бла службаланы специалистлеринден къуралгъан энчи комиссия къарагъан эди. Техникагъа эмда энергетика оборудованиягъа этилген ремонтха, мекямлада бардырылгъан жангыртыу ишлеге ала бийик багъа бичгендиле, ол заманында эмда толусунлай тамамланнганын, дагъыда подстанцияланы бла электрокюч ызланы ышаннгылылыкъларын кючлендириу жаны бла да мадар этилгенин чертгендиле.
Къыш сууукълада ремонт ишлени тынгылы бардырырча керекли затладан (отлукъ, материалла, юс кийимле эмда инструментле) къыстырыкъ этилгенди. Хазырланыу программаны кезиуюнде къоруулаучу системалагъа эмда автоматика приборлагъа, ток ызлагъа жабышхан бузну эритиучю аппаратурагъа да тынгылы къаралгъанды. Техника жумушлагъа кёз-къулакъ болгъан эм ремонт бригадаланы юйретиуге да аслам эс бурулгъанды. Дагъыда бийик вольтлу ток ызланы тийрелери тазаланнганды, айтылгъаныча, подстанциялагъа, трансформаторлагъа, мекямлагъа, чыпынлагъа эмда ызланы кеслерине да ремонт этилгенди. Саулай алып айтханда, хазырланыу программаны чеклеринде жангыртыу ишлеге 95,4 миллион сом къоратылгъанды.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман