Республиканы Башчысы жамауатны санын жазыугъа къатышханды

Казбек Коков 15 октябрьде башланып 14 ноябрьге дери бардырыллыкъ Халкъны битеуроссей санын жазыугъа къатышханды. Республиканы оноучусу Къырал услугала порталны болушлугъу бла переписьни сорууларына жууаплагъанды.

Къысха интервьюсунда Казбек Коков халкъны санын жазыуну къыралгъа магъаналылыгъын белгилегенди: «Ол къырал структуралагъа экономика эм социал бёлюмледе жумушланы шарт кёрюмдюле бла хайырланып тамамларгъа себеплик этерикди. Халкъны тергеуню жангыртылгъан кёрюмдюлерине кёре къырал экономика, саулукъ сакълау, билим бериу, демография дегенча бёлюмледе бютюн ахшы эсеплеге келтирлик оноула эталлыкъды».

«Ол бек магъаналы ишди. Сёз ючючн, Нальчик шахарда алгъын бардырылгъан переписьге кёре 260 минг инсан жашайды.Баям, алай болмаз. Бюгюнлюкде Нальчик шахарда андан кёбюрек адам барды, эмда шарт кёрюмдюлени чыгъарыу кёп ызланы тапландырыргъа онг берликди, сёз ючюн, саулукъ сакълауда. Тюз кёрюмдюле социал болушлукъну да адресный халда тапдырыргъа, къыралны жанындан билеклик изленнген инсанла бла энчи ишлерге онг берликдиле. Аны себепли переписьге хар адам къатышыргъа тийишлиди», - деп ангылатханды Къабарты-Малкъарны Башчысы.

«Халкъны санын жазыудан республиканы экономикасыны эм социал айныууну ишлерин тийишлисича бардырыргъа, Къабарты-Малкъарда жашагъанланы жашауларын игилендирирге онг берген жангыртылгъан кёрюмдюлени сакълайма», - деп чертгенди Казбек Коков.

Басма органланы келечисини «Миллетигиз» деген тизгинде, социал сетьледе тюрлю-тюрлю оюмланы эсге ала, ол къалай белгиленнгенини юсюнден соруууна Къабарты-Малкъарны оноучусу былай дегенди: «Сёзсюз, эм биринчиден мен Россейни гражданиниме. Дуния даражада бизни россейлилеча билирге керек сунама. Миллетими уа къабартылы деп белгилегенме, аны бла ёхемленеме. Ол сёз манга «ана», «ата», «юйюр» деген сёзле бла тенгди. Башхача болургъа амалы да жокъду. Миллетинг неди деп соргъаннга, кече болсун, кюн болсун, къабартылы деп жууапларыкъма.

Тукъумуму тарыхын билеме, ата-бабаладан бери. Аппамы атасы къабартылы болгъанды, аппам къабартылы болгъанды, атам да алай, сабийлерим да ол миллетни белгилерикдиле. Сора мен ким болургъа керекме? Ангылайма, бюгюнлюкде аны юсюнден кёп хапар жюрюйдю, алай жерлешлерими бирине да эсгертиу эталмайма, хар кимни кесини энчи оюму болургъа болады. Алай властьда ишлей, энчи салыннган полномочияла ючюн, теренирек къарайма – ол мени борчумду. Къабарты-Малкъар Республикада малкъарлы малкъарлыма деп жазарыгъына, оруслу – оруслума, дюгерли дюгерлиме деп белгилеригине ийнанама. Башханы миллетини юсюнден тюзетиуле, тюрлениуле къошарча чакъырыуланы дурус кёрмейме». 

Поделиться: