Жангылгъанла азатлыкъда жерлерин табарча

КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда тутмакъладан эркин этилгенлени жамауат жашаугъа сингдириуню, алагъа социальный, медицина болушлукъ бериуню  мадарлары сюзюлгендиле. Кенгешни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советни секретары Казбек Татуев бардыргъанды. Аны ишине федерал инспектор Тимур Макоев да къатышханды. 
Биринчиден, жууапха тартыу системаны учрежденияларындан эркин этилгенлени жамауат жашаугъа къайтарыу жаны бла къаллай жумушла толтурулгъанлары сюзюлгенди. КъМР-ни урунуу, социальный къоруулау министри Асанланы Алимни айтханына кёре,   алагъа аш-суу, кийимле бериледиле, саулукълары осал болгъанлагъа  медицина тинтиуледен ётерге, сакъатлыкъны тохташдырыргъа себеплик этиледи. Тутмакъда тургъан кезиуде жууукълары бла юзюлген байламлыкъланы жангыртырыугъа, иш бла жалчытыугъа, профориентация ишге энчи эс бурулады. «Жылны аллындан бери озгъан 8 айны ичинде инсанланы бу къауумундан халкъны иш бла жалчытыу аралагъа 34 адам келгенди. Аладан 24-сю  ишсиз болгъанлары тохташдырылгъанды», - дегенди докладчы.
Министерствону бла УФСИН-ни араларында этилген келишимге тийишлиликде, урунуу эм иш бла жалчытыу араланы келечилери тутмакъла бла тюбешиуле бардырып, урунуу рынокда къаллай усталыкъла изленнгенлерини,  ишге киргенде къаллай документле хазырларгъа кереклисини юслеринден ушакъла бардырадыла. Жууапха тартыу службаны Управлениясына республикада къаллай вакансияла болгъанларыны юслеринден билдириу дайым да этиледи. 
КъМР-де социальный адаптация жаны бла энчи учрежденияла жокъдула, аны ючюн тутмакъдан эркин болгъанла, саулукъларына кёре, халкъны социальный жумушларын жалчытыу учреждениялагъа жибериледиле. Бюгюнлюкде алада бу къауумдан 31 адам жашайды.  
Жыйылыуда колонияладан чыкъгъанлагъа медицина болушлукъну энчиликлери да сюзюлгенди.  Профильли министр Марат Хубиевни билдиргенине кёре, УФСИН бла келишимни  ол таматалыкъ этген ведомство да къабыл кёргенди. Анда жууапха тартылгъанлагъа къаллай медицина болушлукъ берилгени, аны низамы жазылыпды, ол санда наркомания бла ауругъанлагъа да. «Документде сюдню оноуу бла бу ауруудан борчлу халда багъаргъа керек болгъан  адамланы юслеринден информация бла алышыныуну низамы да барды», - дегенди.
Республикада наркология диспансер ишлейди, районланы ара больницаларында 12 наркология кабинет, терк болушлукъ берген  службада реанимация эм терапия бёлюмле къуралгъандыла. Алай бла бу ауруудан къыйналгъанлагъа тийишли медицина болушлукъ берирча битеу онгла бардыла. 
Министр белгили этгенине кёре, быйыл 1 сентябрьге алып къарагъанда, наркотиклени ичгенлери ючюн диспансер эсепде 868 адам турады, ол санда быйыл жангыдан тизмеге 115 адам кийирилгенди. Ууну кезиуден кезиуге хайырланнганла уа профилактика эсепге салыннгандыла (1040 адам).   Аланы арасында башлары сюдлюк болгъанла да бардыла, ол санда быйыл эркин болгъан 88 адамдан 13-сю диспансер, 19-су уа профилактика эсепге алыннгандыла. 
 Жууапха тартыу федерал службаны КъМР-де Управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Чарим Бирмамитов а тутулуп тургъанланы  жамауат жашаугъа сингдириу, иш бла жалчытыу, жууукълары бла байламлыкъланы жангыртыу жаны бла къаллай мадарла тамамланнганларыны юслеринден айтханды. Аны билдиргенине кёре, Управленияны коллективи жыйылыуда  тутмакъдан эркин болгъанлагъа юс эм аякъ кийимле берирча, башха болушлукъ этилирча, энчи фонд къураргъа оноу этгенди. 
Тутулуп тургъанланы усталыкъгъа юйретиу энчи магъаналы ишледен бириди. Докладчыны айтханына кёре,  аланы 22 ишчи усталыкъгъа юйретедиле. 2017-2018 окъуу жылда уа юч жюзге жууукъ адамгъа   дипломла берилгендиле. «Быйыл эркин болгъанланы арасында профессионал билимлери болмагъан бир адам да жокъду»,-дегенди ол.
Алай  инсанланы бу къауумун ишге алыргъа ашыкъмайдыла. Чарим Бирмамитов аладан бир-бирлери жашауда кеслерине жер табалмай, жамауатда социальный байламлыкъла къураялмай, жангыдан аманлыкъла этип, артха тюрмеге тюшгенлерин чертгенди. Ол жууаплы органланы, жер-жерли властьны да бу жарсыугъа эс бурургъа чакъыргъанды. 
Докладланы сюзгенден сора  комиссияны келечилери жууаплы органлагъа тийишли эсгертиулени къабыл кёргендиле. 

Тикаланы Фатима. 

КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда тутмакъладан эркин этилгенлени жамауат жашаугъа сингдириуню, алагъа социальный, медицина болушлукъ бериуню мадарлары сюзюлгендиле. Кенгешни Э

Свежие номера газет Заман


12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018
05.10.2018