Къаллай халда да жунчумазча

Кёп болмай Элбрусда Адыл-Суу тарында   МЧС-ни «Нальчик» излеу-къутхарыу отрядыны къаууму юйрениуле бардыргъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында. Юч кюнню ичинде сегиз адам къаялада къутултуу амалланы, ачыгъаннга биринчи  болушлукъ бериуню эм таудан къоркъуусуз  эндириуню жорукъларын къатлагъандыла.  
Республиканы тау жерлеринде Россейден бла тыш къыралладан  туристле бла альпинистле  мингле бла солуйдула.  Жайда  ала таулагъа ёрлейдиле, тюрлю-тюрлю къыйын маршрутлагъа эм бийиклеге  чыгъадыла. 
Жарсыугъа, бир-бирле таулада жюрюуню жорукъларын сансыз этип, уллу кёллю болуп,  къыйын халлагъа тюшедиле.  Болушлукъ керек сагъатда аны жаланда  къутхарыучула бераллыкъдыла.   Ол себепден МЧС-де къуллукъ этгенлени сынауларын ёсдюрюуде  быллай жарауланы магъанасы уллуду.  
 

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018