Тынгысыз жюрегин ачыкълай

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны биз барыбыз да фахмулу суратчыныча таныйбыз. Хар искусствогъа табыннган адамныча, аны  жашауунда поэзия да магъаналы жерни алады. Хау, жазгъан затлары бла ол поэтлеге тенг болургъа  ахырысы бла итинмейди, алай экитизгинлери, тёрттизгинлери бла ич дуниясын, кёз къарамын, фикирин кесича энчи, айырмалы ачыкъларгъа излейди. 
- Сёз бла ишлеген сурат жазгъанча тюйюлдю, мында жюрегинги учунуун, тебиуюн, сюймеклик сезимни, ариулукъну да энчирек, бютюн теренирек, шатыгыракъ кёргюзтюрге амалынг барды, - дейди Ахмат улу ушагъыбызны кезиуюнде.
Белгилисича, чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам кёп затны кёрюп, сынап, кёп затха къууана, сукълана, чамлана, жарсый да биледи. Жютю кёзлю инсанны, бютюнда суратха усталыгъы болгъанны уа, тёгерегинде жашау болумлагъа эс бурургъа, аланы юслеринден жашырынсыз хапарларгъа онгу бютюн уллуду. 
Алай поэтика тизгинле жаланда кёзге кёрюннген, уруннган ишледен къуралып да бармайдыла. Асламысында ала авторну ала бла байламлы акъылын, оюмун, кёз къарамын, сюймеклигин баямлайдыла. Инсанны жюреги харкюнлюк жашауда неге жарсыйды, неге кюеди, инжиледи, неге къууанады? Леуанны сурат полотноларыны, акъ сёзюню сюжет ызлары да ол соруулагъа жууапладыла. 
Бу тизгинледе, шаркъ газельледеча, рубаиледеча, хоккудача, авторну акъылы, жашау позициясы, инсанлыгъы, къаламыны жютюлюгю ачыкъ, туура эсленедиле. Аланы магъаналары терендиле, сорууланы, жарсыуланы кеслерича суратлайдыла. Къалай-алай болса да, быллай тюрлю чыгъармала  поэтика жаны бла энчи хунерлиликни, магъана жаны бла назикликни излейдиле. Ахматланы Леуан да бу жаны бла къаламыны жютюлюгюн сынап кёргени, баям, тынгысыз жюрегини излеми болур. 
Жазмаларын а ол бизге, кесини тенглерине, жыйылгъан кезиулерибизде окъургъа сюйючюдю, алай аланы ачыкъ этерге  уа артыкъ излемейди. Бир жол Ахмат улуну жарыкъ къонакъбайлыгъы бла хайырланып, къол жазмаларын  басмаларгъа эркинлик алгъанбыз. 
Алайды да, газетни бу номеринде окъуучуларыбызны ала бла шагъырей эте, Поль Гогенни мен кёзлерими къаты къысама  дунияны игирек кёрюрча дегенин эсибизге келтиребиз. Келигиз биз да, бу тизгинлени окъугъандан сора, кёзлерибизни къысып кёрейик, жашау болумланы юсюнден энтта да бир кере сагъышланырча.

Свежие номера газет Заман


15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018
08.10.2018