Уллу профессионалланы хазырлауну ышаннгылы амалы

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде стоматология усталыкъгъа юйреннгенде хайырланылгъан кёп функциялы ара ачылгъанды. Энди студентлени шёндюгю оборудованияда качестволу билим алыргъа онглары барды. Келир заманны медиклерин бла вузну устазларын бу магъаналы иш бла алгъышларгъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да келгенди.
Биринчиден, республиканы оноучусу, окъуу кабинетледе болуп, жангы оборудование бла шагъырейленнгенди. Аны КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов, медицина факультетни деканы Мызыланы Исмайыл эмда хирургия стоматологияны бла бет-жаякъ хирургияны кафедрасыны башчысыны къуллугъун толтургъан Мустафаланы Магомет ашыргъандыла. Аланы айтханларына кёре, жангы окъуу корпусда тишле салдыргъан, ортопедия лабораторияла бардыла. Студентле уа тренажерлада, компьютерге къошулгъан муляжлада адамлагъа медицина болушлукъ этерге юйренирикдиле. 

Юрий Александрович отоуладан бирине киргенде, анда 5-чи курсну студенти Ностуланы Азрет тишлеге бакъгъан аппаратладан биринде юйрене тура эди. Жашны айтханына кёре, бу оборудование адамны санларыны къуралыуларын тынгылы билирге онг береди. Республиканы Башчысы шёндюгю технологияла келир заманны медиклерине сынау жыяргъа болушханлары бла бирге, аланы билимлерине тюзлюк бла багъа бергенлерин да чертгенди. «Алай бла экзаменледе жалгъан балла алмай, керти билим ачыкъланыллыкъды. Ол да магъаналыды»,-дегенди ол.
 Битеу окъуу отоулагъа къарагъандан сора уа Кёп функциялы араны къууанчлы халда ачылыуу болгъанды. Жыйылгъанланы алгъышлай, Юрий Коков университетде арт кезиуде билим алыу жаны бла тюрлю-тюрлю онгла къуралгъанларын, бу иш андан ары да бардырыллыгъын чертгенди. «Бу араны къураргъа кеслерини юлюшлерин къошханлагъа ыразылыгъымы айтыргъа сюеме, ала ишлери ючюн къайгъыргъан адамладыла. Быллай шёндюгю окъуу жерледе билим алгъан бек магъаналыды эмда жаш специалистге хайырлыды»,-дегенди ол. 

КъМР-ни Башчысы окъуу учрежденияны бла Саулукъ сакълау министерствону араларында байламлыкъла къуралгъанларын да иги шартха санагъанды. «Ол а бийик билимли профессионалланы хазырларгъа онг берликди, республикагъа уа аллай кадрла керекдиле. Сиз устазларыгъызны ышаныулукъларына кертичи болурсуз деп бек ышанама»,-дегенди ол.
Алай тюбешиу аны бла бошалмагъанды. Жаш адамланы республиканы оноучусуна соруула берирге онглары да бар эди. Биринчиден, РФ-ни Президентин айырыуланы юсюнден баргъанды сёз. Юрий Александрович жаш адамланы къол кётюрюу эркинликлери бла хайырланыргъа, оюм этип, къыралыбызны келир жашауун сайларгъа чакъыргъанды.
Жууукъ кезиуде уа КъМКъУ-да волонтёр ара ачыллыкъды. Студентле Юрий Коковну анга къатышыргъа да чакъыргъандыла. Дагъыда республиканы Башчысын КъМКъУ-ну къонакъларыны Сыйлы китабына къол салыргъа да тилегендиле.
Тюбешиуню ахырында Юрий Александрович жыйылгъанланы окъуу ара ачылгъаны эмда Тиширыуланы кюнюню байрамы бла да алгъышлагъанды. 

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман