Право

Ауушханны асырауда - себеплик

  Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, быйылны 1 февралындан башлап ёлген адамны асыраугъа берилген социал пособияны ёлчеми, кёбейтилип, 6 424 сом болгъанды. 

Адам эм закон

Эсирип, жангыдан къолгъа тюшгенди

ГИБДД-ны Черек районда бёлюмюню инспекторлары «Урвань-Уштулу» жолдан чыкъгъан жерде «УАЗ-3303» машинаны тыйгъандыла. Экспертиза тохташдыргъаннга кёре, аны руль артында олтургъан 50-жыллыкъ аушигерчи киши эсирип болгъанды.

Мектеплени бла садиклени ашханалары – къаты контрольда

Кёп болмай Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны келечилери республикада 290 чакълы садикни ашханаларыны болумлары бла шагъырейленнгендиле, - деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча – къаты контроль

Бахсан районда тюкенледе, кафеледе, маданият аралада эм жамауат аслам хайырланнган башха жерледе Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча профилактика халда рейдле бардырыладыла. Муниципалитетде Роспотребнадзорну, администрацияны Экономика эм предпринимательство управленияларыны эм полицияны «Баксанский» бёлюмюню келечилери Заюково, Атажукино эм Исламей элледе бир къауум объектни жокълагъандыла.

Газны багъасын тёлемегенлени приставла жокълагъандыла

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны Урван районда бёлюмюню специалистлери, сюд приставла бла бирге Урванда эмда Кахунда рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде 25 абонентни жокълагъандыла. Компаниядан билдиргенлерине кёре, бу адамланы барында да газ ючюн къадар борчлары барды. Аны орталыкъ ёлчеми жюз минг сомдан озады.

Прокуратура ангылатады

Россей Федерацияны Президентини 2021 жылда 16 августда чыгъарылгъан 478-чи номерли Указы бла Коррупциягъа къажау кюрешни 2021-2024 жыллагъа жарашдырылгъан миллет планы къабыл кёрюлгенди.

Прокуратура ангылатады

20 эмда 45 жыл толгъанла россейли паспортларын алышындырыргъа борчлудула. Алай ала жангы паспортла алгъынчы, эскилерин 90 кюннге дери жюрютюрге эркиндиле.

Уручу терк табылгъанды

Алгъаракълада Россейни МВД-ны Черек районда бёлюмюне Огъары Малкъардан тиширыу келип, элде кафелени биринде аны сегиз минг сом тургъан телефонун урлагъанларыны юсюнден билдиргенди.

Прокуратура ангылатады

Быйыл 1 сентябрьден башлап урунуу китапчыкъланы жюрютюуню жангы жорукълары кючлерине киргендиле.

Россей Федерацияны 2021 жылда 24 июльда чыгъарылгъан 1250-чи номерли бегимине кёре жангы урунуу китапчыкъла 2023 жылны 1 январындан жюрютюлюп башланырыкъдыла. Аны бла бирге ишчилени алгъыннгы урунуу китапчыкълары да кертиге саналадыла, аланы алышындырыргъа керек тюйюлдю. Урунуу китапчыкъланы иш бериучюледе болгъан алгъыннгы бланклары бла вкладышланы да тыйгъычсыз хайырланылыргъа боллукъдула, аланы болжалларына чек салынмайды.

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Тас болгъанланы терк табаргъа телефонла болушурукъдула

«Оператив-излеу ишни юсюнден Федерал законну 8-чи статьясына кийирилген тюзетиуле быйыл 12 июльда кючлерине киргендиле, деп билдиредиле Май районну прокуратурасындан. Алагъа кёре  тас болгъан адамланы телефонлары къалайда болгъанларыны юсюнден шартланы мобиль оператордан сюдню оноуу болмай алыргъа эркин этиледи. Анга излеуню бардыргъан органны башчыларындан бирини бегими да тамамлыкъ этерикди.

Страницы

Подписка на RSS - Право