Право

Низамлыла - КВН-де

КъМР-де УФСИН-ни  тиширыула тургъан  4-чю номерли  тюзетиучю колониясында  КВН конкурс бардырылгъанды. Анга колонияда низамгъа, жорукълагъа  бузукълукъ этмей, кеслерин тап жюрютгенле къатышыргъа эркинлик алгъандыла.

Аскерде къуллукъ этиуден къачаргъа кюрешгендиле

Урван районну прокуратурасы аскерде къуллукъ этиуден къачхан инсанлагъа ачылгъан уголовный ишлени сюдню къараууна бергенди.

Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.

Сансыз ата-анала жуууапха тартыладыла

Полициячыла «Юй болум» деген акцияны юйюр халла бла байламлы аманлыкъланы тохтатыр, къыйын жашау болумгъа тюшген юйюрле бла ангылатыу ишни бардырыр мурат бла къурагъандыла

Законла инсанны сейирлерин сакълаугъа бурулупдула

Аналыкъ капиталгъа индексация этилгенди, борчлары болгъанланы файдалары сакъланырыкъды, жашау журт сатып алгъанда эркинликле жалчытылынырыкъдыла.   Февральда кючюне энтта башха законла да киредиле. Аланы сизге ангылатыргъа сюебиз.

Итни къоркъутама деп, тазирге тюшгенди

Черек райондан биреу  инсаны элни ичинде ушкокдан атдыргъаны ючюн административ жууапха тартылгъанды.

Инсанланы сейирлерин къоруулай

Субъектлени къырал эм жер-жерли власть органлары оюлургъа къоркъуулу юйлени тизмесине кийирилген объектлени юслеринден Росреестрге белгили этерге керекдиле. Бу жаны бла федерал закон быйыл 1 февральда кючюне киргенди.

Инсанланы сейирлерин къоруулай

Субъектлени къырал эм жер-жерли власть органлары оюлургъа къоркъуулу юйлени тизмесине кийирилген объектлени юслеринден Росреестрге белгили этерге керекдиле. Бу жаны бла федерал закон быйыл 1 февральда кючюне киргенди.

Интернет-тюкенде зат алырдан алгъа, соруула берирге уялмагъыз, ышаннгылы сатыучуну-производительни излегиз

  Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз .юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Жаныуарлагъа белги салыу закон быйыл сентябрьде кюч аллыкъды

Бу законну проектин Россейни Правительствосу Къырал Думагъа былтыр ноябрьде жибергенди. Аны РФ-ни Эл мюлк министерствосу жарашдыргъанды. Шёндю анда жаланда эл мюлк маллагъа белгиле салыуну юсюнден айтылады. Алай министерство уа ары юй хайыуанланы да къошаргъа умутлуду, дегендиле Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясында.

Страницы

Подписка на RSS - Право