Право

Жашау халланы игилендириу жаны бла мадарла бардыла

Къыралда жашау журтла сатып алыргъа къырал себеплик программала ишлейдиле. Бу статьяда уа льготалы ипотека кимге берилгенин ангылатыргъа сюебиз. Ала санкцияланы кезиуюнде да ишлерикдиле.

Экинчи кере да эсирип

Быйыл 11 мартда кече  экини жарымында Тамбовское элде полициячыла ВАЗ-211020» машинаны тохтатхандыла.  Аны водителинден аракъы ийис чыкъгъанын сезгендиле инспекторла. Медицина тинтиуле 32-жыллыкъ эр киши эсирип тургъанын ачыкълагъандыла.

Налогла тёлеуде къаллай тюрлениуле сакълайдыла

Бир-бир тыш къыралла Россейге санкцияла салгъанлары ючюн РФ-ни Правительствосу бизнесни эмда гражданланы сейирлерин къоруулар хыйсап бла талай оноула этгенди. Тийишли законланы проектлери Къырал Думагъа (http://government.ru/news/44699/) жиберилгендиле.

Сёзлерин кертиге санагъанды

Май районну прокуроруну орунбасары Алексей Антышев эр кишиге адамны ёлтюреме  деп  къоркъутханы ючюн ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди (РФ-ни УК-сыны 119-чу статьясыны 1-чи кесеги).

Болжалы бошалгъынчы тамамларгъа тийишлиди

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны лицензия-эркинлик бериу бёлюмюнден билдиргенлерича, сауутну жюрютюрге лицензияны болжалы бошалгъынчы бир ай алгъа аны жангыдан эсепге салыргъа керекди

Жаяу жюрюген адамлагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла

Къырал автоинспекторла  жамауатны келечилери бла бирге Черек районда турист-рекреация жерледе солугъанланы жолда  жорукъланы сакъларгъа кереклисин эсгертгендиле.

Биягъы тинтиуледен ётерге унамагъанды

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары «Кавказ» федерал трассада «ВАЗ-21144» машинаны тохтатхандыла. Аны 33-жыллыкъ водители медицина тинтиуледен ётерге унамагъанды.

Борчларынгы юсюнден бил

Россейни Сюд приставларыны  федерал службасыны Къабарты-Малкъарда управлениясы эмда Ич ишле министерствону транспортда линейный  бёлюмю «Борчларынгы юсюнден бил» деген кезиулю акцияны бардыргъандыла.

Жамауат къоркъуусузлукъ жалчытылынырыкъды

Росгвардияны КъМР-де Управлениясында Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген   эмда Малкъар халкъны жангырыууну кюнлеринде  жамауат къоркъуусузлукъну  жалчытыуну соруулары сюзюлгендиле.

Анга аталгъан кенгешни ведомствону башчысыны орунбасары Заурбек Хачемизов бардыргъанды. Жыйылыугъа ич ишле органланы къуллукъчулары, Культура министерствону бла  Нальчикни администрациясыны келечилери да къатышхандыла.

Сакъатлагъа квотала тохташдырыладыла

Жайны биринчи айында кючюне къаллай законла киредиле эмда ала жашауубузну къалай тюрлендирликдиле. Аны юсюнден статьябызда окъугъуз.

Страницы

Подписка на RSS - Право