Право

Къуллугъун артыгъы бла хайырланып, тёрт миллион сом къоранч этгенди

Полициячыла газ бла жалчытыу службаны Зольск  районда абонент бёлюмюню алгъыннгы таматасы кесини къуллугъун артыгъы бла хайырланнганын тохташдыргъандыла.

Миллет гвардияны келечилери донорлукъ этедиле

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясында Россейде кеси ыразылыкълары бла донор къан бериу ишни айнытыу программаны чегинде акция къуралгъанды. Эрттенликден башлап Управленияны тийресинде Лермонтов шахарда  Шимал-Кавказ федерал илму-клиника араны 101-чи номерли клиника больницасыны  къан алыу кёчюрюлген  станциясы ишлеп башлагъанды.

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Жорукъланы сакъламагъанны багъасы - адамны жашауу

Урван районну сюдю водительге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды.  Эр кишини хатасындан жолда аварияда тёрт адам жоюлгъанды.  Сюд ачыкълагъаныча,  урванчы эр киши былтыр 8 сентябрьде «Рендж Ровер» машинада эркин этилген мардадан терк барып, «ВАЗ-21093» бла къагъышханды. Ол а алайдан чартлап, «ГАЗ-3102» машинагъа тийгенди. 

Къонакъгъа келип, тонап кетгенди

22 июньда РФ-ни МВД-сыны «Прохладненский» муниципалитетле аралы бёлюмюне Прималкинское элден 34-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди.

Ачыкъ эшикни хайырындан алтын къоллу болгъанды

Быйыл 25 июньда бир белгисиз эр киши Нальчикде Лермонтов атлы орамда кёп къатлы юйледен бирине киргенди. Фатарны эшиги ачыкълай къалгъанын кёрюп, отоуда столда алтын затланы алып кетгенди. 

Газны эркинликсиз сатханды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бахсанчы тышырыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.

Ууну кесине жыйгъанды, алай хайырланалмагъанды

Терк районну полициячылары   30 июньда Арик элге кирген жерде «Ниссан» машинаны тохтатхандыла.

Сатхан машинагъыз ючюн налог тёлеп турмазча

Автомашинаны сатып алгъан адам аны кеси атына жаздырыргъа керекди. Ол этилмесе, аны алгъын иесине налог келгенлей турлукъду. Нек дегенде ФНС-ни бла ГИБДД-ны базаларында машина аны иелигинде къалады.

Таматаладан насийхат сёзле, тежеуле

РФ-ни  ФСИН-ини КъМР-де Управлениясында бу  къуллукъ этерге келген жаш адамла   Россей Федерацияны  Конституциясына эм законларына кертичи болургъа, тюбеген  къыйынлыкълагъа чыдаргъа  ант этгендиле, деп билдиргендиле бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Право