Право

Бир бирге хурмет этиу – къоркъуусузлукъну себеби

«Жаяу адам. Жаяу ётерге жарагъан жер» энчи жумушланы кезиуюнде жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары жорукълагъа беш жюзден артыкъ бузукълукъну ачыкълагъандыла.

Полициячыгъа къол жетдиргенди

Быйыл 15 мартда Россейни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню участка уполномоченныйине Малкада жашагъан инсан жамауат тынчлыкъны бузгъаныны, кесин тапсыз жюрютгенини юслеринден бирдирилгенди.

Ата-ана жууаплылыкъларын эсгертгендиле

Сабийлени сейирлерин къоруулауну хакъла аралы кюнюне жоралап, Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясы «Сюд приставла – сабийлеге» деген тёрели акцияны башлагъандыла.

«Адамны, аны жууукъларыны насыплы бетлерин кёрсенг, жашауунгда тюз сайлау этгенинги ангылайса»

Россейли ёкюллени кюню 2002 жылда «РФ-де ёкюл ишни эм адвокатураны юсюнден» федерал закон къабыл кёрюлгенине жораланнганды. 

Кадетле бир бирлери бла танышхандыла

Республиканы школларында кадет классланы курсантлары Нальчикде 33-чю школда жыйылгъандыла. Анда  «Муратларынга ийнан» деген форум къуралгъанды. Ол КъМР-де МВД-ны башламчылыгъы бла, Жарыкъландырыу эм илму министерствону болушлугъу бла бардырылгъанды.

Жалгъан билдириу ючюн жууаплылыкъ къатыды

Арт кезиуде билим бериу учреждениялада чачдырыучу зат салыннганды деген билдириуле этилип, дерслени тохтатып, сабийлени юйлерине ашырыргъа   тюшген кезиуле кёбейгендиле.

Жолда эсиргенни кёрсегиз, сансыз къалмагъыз

«Кеф водитель» тинтиу жумушланы кезиуюнде жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары эсирип эмда машинаны жюрютюрге эркинлиги болмай жолгъа чыкъгъан 49 инсанны ачыкълагъандыла.

Фатарны алырдан алгъа сатыучуну бу ишге эркинлиги болгъанына къараргъа

 Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасыны экспертлери фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги (дееспособность) болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа юйретедиле. 

Акъылбалыкъ болмагъан къаллай жууапха тартылады?

Танышымы жашы аманлыкъ этгенине ишеклик барды, алай анга алыкъа 15 жыл толгъанды. Бу жыл санда аны къаллай жууапха тартыргъа боллукъдула?

Жангы усталыкъгъа юйренирге онг барды

Санкцияла, тыш къыраллы компанияла Россейде ишлерин  тохтатханларыны юсюнден билдириуле урунуу рынокну болумун тюрлендирмей къоймагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право