Право

Къырал эсепге салынмагъан транспортну жюрютген жууапха тартылады

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары «Къырал номер» ангылатыу ишни башлагъандыла.

Биягъы эсирип

Элбрусчу, кеф болуп, машинаны рулюну артында экинчи кере тутулгъанды.

Полициячыны басаргъа умут этгенди

Прохладначыгъа право низамны сакълаучугъа зорлукъ сынатханына ишекликде терслеу материалла ачылгъандыла.

Жалгъан аракъыны сатхандыла

Республиканы 9 инсаны къырал марка салынмагъан аракъыны законсуз сатханлары ючюн сюдлюк болгъандыла.

Ишсизлик ючюн тёлеулени законсуз алгъанны жууаплылыгъы

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла.

Полициячыгъа къол кётюргенди

 Быйыл 11 майда ингирде 21 сагъатда   27-жыллыкъ тиширыу танышы бла Нальчикде солуу жерлеринден биринде аракъы иче болгъанды.

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Нальчикни прокуроруну болушлукъчусу Тимур Абазов шахарчыгъа ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол бир тюрлю законлу сылтауу болмай, аскерде къуллукъ этиуден букъгъанына ишеклик барды (РФ-ни УК-сыны 328-чи статьясыны 1-чи кесеги).

Сабийге ненча жылындан жарайды ишлерге?

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир-бирде андан алгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

Къырал чекден ётген кезиуде даулашла чыкъмаз ючюн

Акъылбалыкъ болмагъанла тыш къыралгъа чыкъгъан кезиуде къаллай жорукъла бардыла? Соруугъа жууапны РФ-ни ФСБ-сыны Чекчи службасыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасындан бередиле:

Хакъсыз процедуралагъа барып, борчлу болмазча

Бир ауукъ заман мындан алгъа: «Косметикабызны кёргюзтюрге сюебиз, косметологубуз теригизни тинтип, сизге жараулусун сайларгъа болушурукъду, ол хакъсызды, жангызда биргегизге паспортугъузну ала келигиз», - деп сёлешедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Право