Право

Жангы усталыкъгъа юйренирге онг барды

Санкцияла, тыш къыраллы компанияла Россейде ишлерин  тохтатханларыны юсюнден билдириуле урунуу рынокну болумун тюрлендирмей къоймагъандыла.

Акъылбалыкъ болмагъанланы жашауларын тюрлендирирге болушадыла

КъМР-де МВД-ны Право жаны бла  бузукълукъла этген акъылбалыкъ болмагъанла болжаллы халда тургъан  арасында кенгеш бардырылгъанды.

Солуу кезиуде ишге чыкъ деген эселе…

Солуу неда байрам кюнледе иш бериучюле инсаннга къуллугъун толтурургъа буюрургъа эркинмидиле? Бу статьяда аны ангылатыргъа сюебиз.

Ахчаны сюйгенича къоратханды

Россейни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню къуллукъчулары 45-жыллыкъ эр кишиге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды.

Банкны къуллукъчусу телефон бла бир тюрлю шартланы сурамайды

Телефон бла сёлешип, адамланы алдау, аланы ахчаларын урлау, жарсыугъа, ахыр кезиуде артыкъда кёп жайылгъан аманлыкъладан бириди. Быллай хыйлачыланы къалай таныргъа боллукъду, ахчангы сакъларгъа къаллай мадарла болушурукъдула? Бу соруулагъа жууапланы КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна береди:-

Кеслерини сейирлерин къоруулаялмагъан къауумланы излемлерине энчи эс бурулады

Прокуратура инсанланы тарыгъыуларын бла тилеклерин тинтиуге энчи магъана береди. Надзор ведомствогъа аланы къалай берирге боллугъун эм тинтиуледен сора жууапны алыуну низамын бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады:

Борчну юсюнден электрон амал бла билирге онг барды

«Борчларынгы ёлчемин бил. Эркинликлеринги бил» битеуроссей акция тёрелиге аланнганды.

Социал тёлеуню тергеуню юсюнден

РФ-ни Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, субъектледе жашау журтну битеулю ёлчемини бир квадрат метрини быйыл экинчи кварталда орталыкъ (рынокда жюрюген) багъаларын тохташдыргъанды

Ахча законсуз тюшген эсе, къыралгъа сыйырыллыкъды

Бу кюнледе битеу власть органланы къуллукъчулары былтыр алгъан файдаларыны бла къоранчларыны юслеринден шартланы ачыкъ этгендиле. Декларацияла ведомстволаны сайтларында басмаланыпдыла, хар инсан да аланы кёрюрге, тинтирге эркинди.

Кесигизни хыйлачылагъа алдатмагъыз

Аманлыкъчыла инсанларыбызны алдаргъа, хар кимге да терк ийнанып къалгъаныбыз бла хайырланып, ахчабызны урларгъа ёчдюле. Муратларына жетер ючюн а ала кюн сайын жангы мадарланы къурайдыла

Страницы

Подписка на RSS - Право