Политика

Нальчикни орамлары эм жаяу жоллары тапландырадыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

Аскер борчларын бийик даражада толтургъанланы белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округну командующийи генерал-лейтенант Сергей Захаров бла бирге Къабарты-Малкъар Республикада Росгвардияны Управлениясыны аскерчилерине бийик къырал саугъаларын бергендиле, андан сора да, айырмалы сотрудниклени ата-аналарына командованияны ыразылыкъ къагъытларын тутдургъандыла

Ветеранны хурметин кёргендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Уллу Ата журт урушну ветераны Николай Васильевич Карагановха къонакъгъа баргъанды.

Саулукъ сакълау министерствону коллегиясы болгъанды

КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосуну коллегиясы болгъанды, анда 2021 жылны кёрюмдюлерине къарагъандыла эм юсюбюздеги жылны борчлары белгиленнгендиле.

Казбек Коков «Ёлюмсюз полкну» барыууна къатышыргъа чакъыргъанды

«Тамбла биз кёп миллетли Ата журтубуз бла бирге Уллу Ата журт урушда болдургъан Хорламны 77 жыллыгъын белгилерикбиз эм республикада жашагъанла битеу уллу къыралыбыз бла бир тизгинде «Ёлюмсюз полкда» барлыкъбыз.

Ёлген аскерчилени жууукъларына Кишиликни орденлери берилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъардан барып энчи аскер операцияны чегинде жан берген аскерчилени жууукъларына къырал саугъаланы бергенди.

Къабарты-Малкъарда ишленирик поликлиниканы мурдоруна бетонну биринчи кубу къуюлгъанды

Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъарны эм уллу поликлиникасы боллукъ мекямны мурдоруна бетонну биринчи кубун къуюу жарыкъ жумуш бардырылгъанды. Жангы мекям 1-чи номерли шахар клиниканы тийресинде ишленирикди.

Баш магъаналы жумушла экономиканы, промышленностьну, эл мюлкню эм башха ызланы айнытыу

 

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин 2030 жылгъа дери Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну стратегиясын къабыл кёрюуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды

Саулукъ сакълау системада коронавирус бла байламлы болум сюзюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны тийресинде жангы коронавирус жукъгъан аурууну келиуюн эм жайылыуун алгъадан билип мадар этиу оператив штабны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова бардыргъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Ораза байрам бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны муслийманларын ислам дунияда эм сыйлыгъа бла эм даражалыгъа саналгъан  Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Страницы

Подписка на RSS - Политика