Жамауат

Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла.

Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады! Нальчик ЗАГС-ны башчысы Валентина Шериева редакциягъа сёлешип: «Султан бла Софияны юслеринден битеу газетледе да басмаланса материал, иги боллукъ эди, ала жаш тёлюге ариу юлгюдюле», - дегенди.

Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню башчысы Рамаз Чантурия. Ол айтханнга кёре, азайыу 2020 жылда окъуна башланнган эди. Быйыл а ол энтта да жети процентге тюшерикди. Тинтиуле бардыргъан Ipsos компанияда анга шагъатлыкъ этгендиле. Былтыр соруулагъа къатышханланы 37,6 проценти тартылгъан эмда бюртюклю кофени сайлагъандыла. Алай аны аллында жыл а бу кёрюмдю 42,1 процент бола эди.

Хар кюнюн да игиликге жоралагъанды

Созайланы Къылычны жашы Хадис бла биринчи кере ол «Къабмалкъкиновидеопредприятие» къырал учрежденияны  директору болуп ишлегенинде танышхан эдим. Артда уа Къабарты-Малкъар къырал университетде бютюн иги билгенме. Курсубузда андан тамата жокъ эди. Ариу тилли, огъурлу адам. Ма алай къалгъанды аны таныгъанланы эслеринде ол.

Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди.

Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле. Аланы жоллары Нальчикде башланып Нарт-Уя бла Аушигерге дери болгъанды, битеуда 18 километрге жетгенди. Клубну биргесине жолоучулукъгъа Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню келечилери бла ФСБ-ны регион управлениясыны чекчилери да атланнгандыла.

«Сайлауума бир кере да сокъуранмагъанма»

Шауаланы Залимханны жашы Мухтарны спортда, адамланы къутхарыуда жетишимлерини юслеринден эшите тургъанма. Кесине уа 2004 жылны тогъузунчу сентябринде тюбеген эдим. Ол кюн «Эльбрус» къутхарыу отрядха «УАЗ» ачыкъ акционер общество хар жерде да тыйгъычсыз жюрюучю машинаны саугъа этген эди. Ол заманда отряддан бешеулен болуп, башчылары Тилланы Борис да, Минги тауну онг жанында бетине 4000 метр бийикликге чыкъгъан эдиле.

Сыйлы ат берилгенди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген социал-патриотлукъ акция бардырып башлагъанды. Анда аны Кавказ ючюн сермеш башланнганлы 80 жыл толгъанына атагъандыла.

Ветеранлагъа къырал не бла болушады?

Бизни къырал 9 майда Хорламны кюнюн белгилейди. Уллу Ата журт урушну ветеранларына бу кюн бютюнда жарыкъ, жылы, ыразылыкъ сёзле айтыладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат