Къауум къурап, сауутла сатхандыла

Къуралгъан аманлыкъчы къауумну башчысына ачылгъан уголовный иш Нальчикни шахар сюдюню къараууна берилгенди. Ол законсуз сауутланы сатханы ючюн терсленеди. Аны юсюнден бизге республиканы прокуратурасындан билдиргендиле.

КъМР-ни прокуроруну орунбасары Игорь  Дармилов РФ-ни УК-сыны 223-чю статьясыны 3-чю кесегине, 222-чи статьясыны 3-чю кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.  Республиканы инсаны законлагъа бузукълукъла этип аманлыкъчы къауумну санында сауутланы хазырлагъаны эм сатханы ючюн терсленеди.

Ачыкъланнганыча, 2020 жылда октябрьден 2021 жылда апрельге дери кезиуде эр киши байыкъланыр мурат бла аманлыкъчы къауум къурагъанды. Анга 6 адам киргенди.  Ала сауутланы хазырлауда керекли затланы сатып алгъандыла, окъ бла атдырырча этгендиле эмда хазыр сауутланы сатхандыла.

Быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 5 жылдан 8 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: