Прокуратура билдиреди

Тыш къыраллы электрон ахчаны ётдюрюуню жангы жорукълары

Быйыл  1 ноябрьден башлап,  тыш къыраллы электрон ахчаларын банкда счёт ачмай ётдюргенле Россей Федерацияны Административ право бузукълукъланы юсюнден кодексини 13.25-чи статьясына кёре административ жууапха тартыладыла. Алай бла, валюта бла байламлы законодательствогъа бузукълукъ этген предпринимательлеге бла организациялагъа тазир салынады эмда  законсуз ётдюрюлген ахчаны 75-1200 проценти сыйырылады.

Андан сора да, тыш къыраллы электрон ахчаны ётдюргенлерини юсюнден налог органлагъа билдирмегенлеге да тазир тёлерге тюшерикди - ётдюрген ахчаларыны 20-40 процентин.

Ётдюрюлген ахчалары бир жылгъа 600 минг сомдан аслам болуп, аны юсюнден налог органнга билдириуле этиуню бла отчётла бериуню болжалларына бла низамларына бузукълукъ этгенле да жууапха тартыладыла.

Башында сагъынылгъан административ право бузукълукъланы юсюнден протоколланы  налог эмда таможня служба, валюта бла операциялагъа контроль этген агентле жарашдырадыла.

Пенсияланы бла социал тёлеулени тергеуде тюрлениуле

Быйыл 26 майда чыгъарылгъан 153-чю номерли федерал закон бла Россей Федерацияны пенсияла эмда алагъа социал къошакъла бла байламлы законодательный актларына тюрлениуле кийирилгендиле. Алай бла, 2022 жылны 1 январындан башлап Россейде  пенсиягъа алгъаракъ чыгъыуну жангы амаллары тохташдырылгъандыла. Жыл санлары пенсиягъа чыгъар заманнга жууукълашхан адамла (60 жыл толгъан эр кишиле, 55-жыллыкъ тиширыула)  ишлемей эселе, иш бла жалчытыучу службаланы кёргюзтюулери бла пенсиягъа тохташдырылгъан болжалдан эки жыл алгъа чыгъаргъа боллукъдула. Аллай эркинликни не заманда эмда ким хайырланыргъа боллукъду:

-ишлегенлени неда штатны саны къысхартылып, дагъыда организация жабылгъаны ючюн ишсиз къалгъан адамла;

-страховой стажи бек аздан эр кишилеге 25, тиширыулагъа 20 жыл болургъа керекди неда тийишли ишледе уруннганыны керекли стажи изленеди.

Андан сора да, ол закон бла сакъатлыкъ, элде уруннганы ючюн эмда страховой пенсияланы тохташдырыуну  амалы тынчыракъ болгъанды. Эл мюлкде бек аздан 30 календарь жылны ишлегенлери ючюн страховой пенсияларына 25 процент къошулгъан пенсиячылагъа ол къошакъ ахча ала элден башха жерге кёчгенден сора да сакъланырыкъды.

45 эмда 40 жыллары (эр кишиле бла тиширыула) толгъан инсанланы къартлыкъ ючюн тёленнген страховой пенсияны ёлчемини юсюнден билдирип турууну борчу пенсия фондну боюнуна салынады. Аллай билдириуле юч жылдан бир кере этиледиле.                                                   

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: