Бузукълукъ этгенле жууапха тартылгъандыла

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы, электрон сертификацияны жалчытхан «Меркурий» деген система бла ишлеуде Къабарты-Малкъарда эки социал учреждение бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъанды.

Управленияны специалистлери Зольск районда эки орта школда пландан тышында тинтиуле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде учреждениялагъа келген продукцияны хайырланыргъа жараулу болжалларына, алагъа лабораториялада къалай къарагъанларына, сагъынылгъан системада къырал къуллукъчула тюз ишлей билгенлерине кёз жетдиргендиле. Россельхознадзорну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, бу школлада электрон ветеринар документлени заманында жарашдырыргъа кереклисине уллу кёллю болуп тургъандыла.

Алай бла, бузукълукъ этгенле КоАП-ны 10.8 статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде административ жууапха тартылгъандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: