Женгил ахча тюшюрюрге сюйгенле жукъламайдыла

Озгъан эки суткада Къабарты-Малкъарда дистанциялы халда эки хыйлачылыкъ этилгени ачыкъланнганды. Аманлыкъчыланы къолуна Нальчикде эм Урван районда жашагъан эки тиширыу тюшгендиле. Саулай алып айтханда, ала 1 миллион бла 300 минг сомдан аслам ахчаларын тас этгендиле. Аны бла бирге, дагъыда  бир тиширыу кесин хыйлачыгъа  алдатыргъа аздан къалгъанын полициячылагъа билдиргенди.  

Ол  кеси айтханнга кёре, бир ыйыкъ мындан алгъада, анга эр киши сёлешип, къырал жумушланы тамамлагъан порталда  регистрация этилир ючюн хайырланылгъан  телефон  номерни  алышса иги боллугъун айтып,  кимле эселе да аны аты бла кредитле алып айланнганларын да билдиргенди.

- Ол мени паспортдан башлап банк карталарыма дери  данныйлени   уста биле эди.  Менден а ол жаланда  ёнкючню кетерими  излегенди.    Болмаса, счётларыма чек салынырыгъын эм ишим сюд приставлагъа бериллигин  эсиме  салгъанды. Аны бла байламлы телефонума бир бири ызындан кодла келип башлагъандыла.  Аланы  мен анга  айтыргъа керек эдим.  Алай, бир такъыйкъада  ишекли болуп, телефонуму салгъанма. Къайтарып сёлешип къоймагъанында уа, участковыйге билдирлигими къошханма. Ол  тынчайыргъа сюймегенинде уа, барып, ишни болушун полициячылагъа айтханма,- дейди Анюта.

Ачыкъланнган шарт бла байламлы  хыйлачыгъа уголовный иш ачылгъанды. 

Башында сагъынылгъан Нальчикден тиширыугъа уа банкны атындан эркегырыу  сёлешип, кимле эселе да аны аты бла кредитле алыргъа банклагъа заявкала бергенлерин айтханды. Аланы тохтатыр ючюн, кертиси бла да ёнкюч алып, ахчаны уа ол айтхан счётлагъа жиберирге кереклисин билдиргенди. Урван райондан тиширыугъа да   банкны атындан биреулен сёлешип, кредит картасында ахчаны кёбейтирча счётуну номерин айтырын тилегенди.Ызы бла ол болгъан ахчасындан да къурлай къалгъанды.  Бюгюнлюкде хыйлачыланы полиция излейди.

Банкны атындан белгисизле сёлешип бир тюрлю операция бардырыргъа кереклисин айтсала, кесигизни алдатдырмаз ючюн   сабыр болугъуз, терк окъуна  телефонну салыгъыз.   Ала айтхан проблема кертиси бла да бар эсе, кесигиз банкны бёлюмлеринден бирине барып неда сёлешип билирге боллукъсуз.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: