Кадастр палатаны архивинден документни копиясын къалай алыргъа боллукъду?

Аны алырча не зат этерге эмда къайры барыргъа керекди - аны барын да Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасында ангылатхандыла.

Ведомствону архивинде къагъытда басмаланнган кадастр ишле эмда чеклени реестрини ишлери сакъланадыла. Кадастр иш деп жеринден тепдирилмеген мюлк бла байламлы битеу тюрлю документлеге айтадыла: ол къачан къуралгъанды, къайда турады, не халлыды, къачан къурутулгъанды – бары да анда басмаланады. Быллай документле дайым сакъланадыла, аланы копиялары уа эркин берилмейдиле.

«Жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген къырал реестрине информация документге кёре жиберилген эсе, аны копиясын алыргъа боллукъла «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал регистрациясыны юсюнден» 218-ФЗ номерли законну 62-чи статьясы бла тохташдырылады», - деп ангылатханды Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасыны архив бёлюмюню башчысы Ирина Аджиева.

Быллай копияны излеп ведомствогъа асламысында бу къауумла келедиле:

- жеринден тепдирилмеген мюлкню иелери неда аланы закон бла белгиленнген келечилери;

- толтуруучу федерал власть органланы, аланы жер-жерли бёлюмлерини, муниципал органланы башчылары эмда аланы орунбасарлары;

- Россей Федерацияны субъектлерини къырал власть органларыны башчылары эмда аланы орунбасарлары;

- нотариусла;

- сюдле, правону къоруулаучу органла, прокуратура эмда оператив-излеу иш бла кюрешген органла;

- биреуден (ол аманат этип неда законнга тийишлиликде) къалгъан быллай мюлкню иеликге алыргъа эркинлиги болгъанла;

- арбитраж, конкурс эмда тышындан келип оноу этиучюле;

- залог къоллу болгъанла.

Документлени копиялары кёп тюрлю сылтаула бла берилирге боллукъдула. Сёз ючюн, къагъытла тас болсала, къоншула бла даулашла чыкъсала, мюлк аманат этилип берилсе, техника халатла табылсала, жеринден тепдирилмеген мюлк бла байламлы хыйлачылыкъ этилип, уголовный иш бардырылса.

Копияны алырча заявканы МФЦ-гъа барып берирге боллукъду неда Росреестрни электрон сервислерин хайырланыргъа. Ирина Аджиева айтханнга кёре, быйыл алагъа 1,3 мингден артыкъ заявка келгенди. Ол санда 1,1 минги электрон халда. Архивде алагъа юч кюнню ичинде къарайдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: