Тарых

«Ёлюмсюз полк» халкъны биригиуюню белгисине бурулгъанды

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

Тау башында терек бахча

Халкъ Азиягъа кёчюрюлгенден сора эллерибизде онюч жылны ичинде юйле, башха журтла къардан, жауундан, башха заранладан да тозурагъандыла, оюлгъандыла.

Фронтлада жигитлеча сермешгендиле

Къабарты-Малкъар фронтха 70 мингден аслам жашын бла къызын ашыргъанды, аладан 12 мингден кёбюсю тюрлю-тюрлю орденле эм майдалла бла белгиленнгендиле.

Батыр сапёр

Тохаланы Сюлейни жашы Ануар фронтха 1941 жылны июнь айында чакъырылгъан эди. Ол минно-инженер аскерлеге тюшгенди. Аны уруш жолу уа Сталинградда башланнганды.

Уллу Хорламны бизге жууукъ этген батыр аскерчи къызларыбыз

Уллу Ата журт урушну биринчи айларында Къызыл Аскерни санын 15 минг бла 600 жюз къарачайлы толтургьанды, башхача айтханда, халкъны хар бешинчиси къазауатха кетгенди.

Суратла – озгъан заманланы шагъатлары

Эрттегили суратла кёп сейирлик шартланы юслеринден  хапарлайдыла, талай жыл мындан алгъа  болгъан затланы  эсге саладыла.

Хаж къылыугъа ненча кере эм къаллай сылтаула бла чекле салыннгандыла?

Асламлы информация органла 2020 жылда исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген хапарны терк жайгъандыла.

Таулу тиширыула да сермешгендиле душман бла

Уллу Ата журт урушну заманында 1942 жылда  сентябрьде  Къабарты-Малкъарда ВКП(б)-ны жашырын Обкому айырылгъанды. Анда малкъар адабиятда  чам хапарланы мурдорун салгъан жазыучу, Кациланы Хабу таматаны экинчиси болгъанды. Район оноучуланы араларында уа Уяналаны Къанамат да айтылады.

Акъыл – тенгизден терен, билим – таудан бийик

Озгъан ёмюрню отузунчу жылларында къыралда билим алыугъа уллу эс бурулгъаны бла байламлы, бизни республикада да окъуу юйлени ачылыулары къырал программагъа киргенди

Совет солдатланы жигитликлерини, аскер башчыларыбызны усталыкъларыны юлгюсю

Тёрт кюн баргъан къанлы къазауатдан сора Ючюнчю рейхни бек кючлю къаласы Кенигсберг совет аскерчилеге бойсуннганды. Ол 77 жыл мындан алгъа 9 апрельде болгъанды. Запад Пруссияны алгъыннгы шахарын гитлерчиледен эркин этиуге таулу халкъны уланлары да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых