Экономика

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди. Жарсыугъа, шёндюгю дунияда жерде кюреширге алай кёпле сюймейдиле. Аны себепли эл мюлкде керти да патриотла, бу жаны бла тёрелени тутханла эмда жерге, аны юсюнде жаны болгъан затха жюреклеринде сюймекликлери болгъанла ишлейдиле.

«Мир» карточкала тап ишлерча

Банк карточка бла тёлерге онг берген POS-терминалла эмда башха программа-электрон затла чыгъарыучу компания кесини оборудованиясын «Мир» тёлеу система бла тынгылы ишлерча этгенди. Энди ол затла хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан быллай карточкаланы алгъынча аллыкъдыла. Аны себепли банкланы къоранчлары азыракъ боллукъду, деп айтылады Объясняем.рф сайтда.

Сабан ишлени бардырыргъа танг себеплик

Юсюбюздеги жылда сабан ишлени бардырыргъа Россельхозбанк агропромышленный ткомплексде уруннганлагъа 958 миллиард сом ёнкюч бергенди. Ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 3,4 процентге кёпдю, деп билдиреди финанс учрежденияны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю.

Башха къыралланы регионлары бла байламлыкъланы кючленедиле

ШОС-ха кирген къыралланы регионларыны келечилерини ючюнчю Форуму бу кюнледе Ташкентде ётгенди. Аны ишине Россейни, Къытайны, Индияны, Пакистанны, Къазахстанны, Къыргъызстанны эмда Таджикистанны келечилери къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан а Форумгъа регионну Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бла курортла эмда туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам видеоконференция халда къошулгъандыла.

Жууаплылыкъларын терен сезип

 «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны авариялы-диспетчер бёлюмлерине быйылны биринчи жарымында кёп къалмай 4,9 минг заявка келгенди. 

«Телемеханикада» ишни айнытыргъа таукелдиле

«Телемеханика» предприятие ишин андан ары айныта барады. Тёрели продукциясын чыгъарыу бла чекленип къалмай, анда энди лифтле да жыйып башларгъа оноу этгендиле. Ол умутда Тюркден DERYA ASANSOR компанияны технологияларын эмда лицензиясын хайырланыргъа сюедиле, жууукъ кезиуде аны бла келишим этерге таукелдиле, дегендиле республиканы Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосунда.

Бал чибинлени ууландырмазча

Сабанлада пестицидле жайгъан кезиуде ол тийреледе учуп айланнган бал чибинле ууланып къырылыргъа боллукъдула. Бу жаны бла бек уллу къоркъуу барды, дейдиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда эмда аллай ишлени башлардан алгъа бал батманла тутханлагъа билдирирге чакъырадыла.

«Жангы» он эмда беш сомлукъла

Быйылны ахырына дери Россейде он эмда беш сомлукъ къагъыт ахчаланы жангыдан чыгъарып башларгъа сюедиле. Ара Банкда айтханларына кёре, ол тёре къайтса, шёндюгю темир онсомлукъланы чыгъарыугъа къоранчла азайтыллыкъдыла.

Кёкшууну тирлиги къууандырады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, промышленный халда  кёкшуу ёсдюрген мюлкле, орта эсеп бла алып айтханда, быйыл 2,5-3 процентге аслам тирлик аладыла.

Жангы ГЭС-ни къурулушу барады

КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосунда айтханларына кёре, Черек гитче ГЭС-ни къурулушун бардырыргъа хар неда хазырды. Аны бла специалистле объектлени сюеп башлагъандыла. Эсге сала айтсакъ, станцияны къурулушу былтыр ноябрьде башланнганды. Ол замандан бери алайда жолла ишленнгендиле, электрокюч тартылгъанды, башха жумушла да тамам этилгендиле. Ишчиле мекямланы мурдорларын жарашдырадыла, станцияны деривация каналы боллукъ жерде ётген газ быргъыны да башха жанына кёчюре турадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика