Саулукъ

Ишлери къыйынды, жууашлыды

Былтыр Къабарты-Малкъарда терк медицина  болушлукъ берген службаны келечилери 80 мингден аслам саусузгъа къарагъандыла.

Санларында къыяулары болгъанлагъа - шёндюгюлю техника амалла

Реабилитация этиу жаны бла  техника  амалла санларында къыяулары болгъан адамлагъа жангы болумлада  кеслерин  жюрютюрге  себеплик этедиле.

Талай ишни бир жолгъа тындырыргъа кюрешмесегиз игиди

Бусагъатда жашау ашыгъышлы халда озгъаны себепли бизге къауум ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди. Ишчи нёгеринг бла ушакълашыргъа, иш бла байламлы жазыуланы этерге, тенг къызынга соцсетьледе  жууапла берирге – хар затны да бир жолгъа тындырыргъа юйреннгенбиз.

Хайырлы эмда хаталы жууаланы айыра билигиз

Тергеулеге кёре, хар жыл сайын жууаладан бизни къыралда мингнге жууукъ адам ууланады. Жарсыугъа, ол санда ёлгенле да боладыла. Ол а не ючюн десегиз, бир-бир жууала адамлагъа бек уулудула. 

Къартлыкъны арт болжалгъа кёчюрюрге кимни къолундан келликди?

Медицинаны шёндюгю жетишимлери адамны ёмюрюн 130 жылгъа дери созаргъа онг бередиле, деп алай айтадыла алимле. Ол къачан боллукъду? Терен къартлыкъгъа дери хар ким да жашаялырмы?

Суу саулукъну мурдору

 Битеу дунияда косметологла адамны саулугъуна, ариулугъуна да сууну магъанасын чертедиле. Алай къаллай сууну, къаллай бир ичерге керекди?

Къадар бизни жюрегибизге да тынгылайды

Белгилиди, тёгерекде болгъан затлагъа жарыкъ кёз бла къарагъан юйюнде, ишинде жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады

«Насыплыла кёбюрек болурларын сюебиз»

Магъаналы кюннге, Саулукъну битеудуния кюнюне (7 апрель), аталгъан материалыбызны биз онлайн халда Москвада «Север +» медицина араны баш врачы, хирург, стоматолог–ортопед Сотталаны Зейтунну жашы Азрет бла хазырлагъанбыз.

Тири болургъа сюе эсегиз жаяу жюрюгюз

7 апрельде, Саулукъну битеудуния кюнюнде, КъМР-ни саулукъ сакълау министри, ведомствону ишчилери эмда Нальчик шахарны медицина учрежденияларында уруннган 200-ден аслам медик «Жашаугъа 10 000 атлам» деген акциягъа къатышхандыла. Алагъа дагъыда КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, депутатла, жамауат организацияланы бла партияланы келечилери, студентле, волонтёрла, шахарда жашагъанла бла аны къонакълары да къошулгъандыла.

Жюрек бла къан тамырланы багъыугъа ахшы себеплик

Кёп болмай,  «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре, Нальчикде  Республикалы  клиника  больницада (РКБ)  жюрекни бла къан тамырланы тинтирге болушхан жангы медицина  оборудование  алгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ