Календарь событий

08 декабря 2021

Вакцинацияны селейтмезге, миллет проектле бла байламлы ишлени тирилтирге

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

Ёзек тема – экономика аманлыкълагъа бла коррупциягъа къажау кюрешни кючлендириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

Жашаууну баш жумушу - сабийлени эстетика сезимлерин ёсдюрюу

РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Атмырзаланы Зоя сабийлигинде да музыканы аламатлыгъына бёленип ёсгенди. Анасы Сулима, миллет къобузда уста согъуп, кёплени кёллерин жарытханды, тойгъа-оюннга юйретгенди.

Стационарла жангы оборудованияла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

Жюрекге хошлукъ сала, санлагъа къарыу бере

«Жашил назыла» санаторийни юсюнден бизни газетде жазыла-жазыла тургъанды. Болсада, анда болумну уа кёп кере  окъугъандан эсе, кеси кёзю бла кёрюп билген игиди.

Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

Быйыл эллиден аслам буруннгу оба табылгъанды

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

Бирге болсакъ, не къыйынлыкъны да хорларыкъбыз

Нальчикде «Эдельвейс»  клубда  «Барыбыз да биргебиз!» деген ат бла тёгерек стол болгъанды. 

Энчи юйню сатып алыргъа ипотека болушурукъду

Россей Федерацияны Правительствосуну  быйыл  18 октябрьде къабыл этилген бегимине кёре (жашау журтланы сатып алыуда  ипотека  кредитлени ёлчемлерин тохташдырыу бла байламлы), энчиликлени белгилеу, РФ-ни инсанларына 2020-2022 жыллагъа деп берилген ёнкючлени, кредитле берген эм башха биригиулеге  алмай къалгъан файдаларын къайтарыу  эм Россей Федерацияны бир къауум актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы» инсанлагъа энчи юйлени сатып алыргъа эм аллай журтланы къурулушларын бардырыргъа 7 процент ставка бла ипотека кредит берирге онг барды.

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан - кёрмюч

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Къырал Думаны депутаты Виктория Родина бла бирге, Прохладна районда Приближная станицада орналгъан экинчи номерли школ-интернатха баргъандыла. 

Миллет маданиятха тартылырча, ана тилни сюерча

Кёп болмай Пятигорскну къырал университетинде орус эм ана тилни  «Ана тил! Сен къалай ариуса!»  деген фестивали болгъанды.